ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ (กอพ.) : 08000000-3609

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวศิราณี คุณาจารย์ 0 2860 8751-6 ต่อ 401

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านเอดส์ ซึ่งในปัจจุบันวิทยาการด้านการดูแลรักษาด้านเอชไอวี/เอดส์มีความก้าวหน้าและพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์และการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านการติดตามการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีมาตรฐาน และกำหนดแนวทางการในการพัฒนาคุณภาพรูปแบบระบบการติดตามการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพระบบการติดตามและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพรูปแบบการดำเนินงานด้านเอดส์ของศูนย์บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับบริการ อันจะนำไปสู่การดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์อย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไป

08100000/08100000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานด้านเอดส์ รวมทั้งระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทการบริการด้านการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในหน่วยบริการ 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เกิดความรู้ และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์สามารถเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการเข้าถึงระบบบริการด้านการดูแลรักษา

เป้าหมายของโครงการ

1. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบการดำเนินงานและการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ สามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในด้านการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการดูแลรักษาและการติดตามการรักษาให้มีความสอดคล้องกับบริบทการให้บริการของหน่วยบริการและสถานการณ์การติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลพื้นที่กรุงเทพมหานครเกิดทักษะและเข้าใจเกี่ยวกับระบบการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานและการให้บริการด้านการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการและการคงอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่มาเข้ารับบริการในหน่วยบริการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
๑.๖.๒.๑ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-20)

100.00

20/8/2563 : ดำเนินการผลิตสื่อ 2 รายการ ดังต่อไปนี้ 1. ภาพพลิก เรื่อง รายการยาต้านไวรัสสำหรับการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ จำนวนที่ผลิต 600 ชุด เป็นเงินจำนวน 129,100 บาท 2. X-stand ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากเอชไอวี จำนวนที่ผลิต 164 ชุด เป็นเงินจำนวน 159,982 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 289,082 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-07)

90.00

7/8/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำและผลิตสื่อ - อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในระบบ จำนวน 10 รายการสื่อประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-17)

80.00

17/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 8 รายการ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต รอหนังสือตอบกลับเรื่องการเห็นชอบผลิตสื่อจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย 2 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-09)

75.00

9/7/2563 : ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิต รอหนังสือตอบกลับเห็นชอบผลิตสื่อจากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-18)

70.00

18/6/2563 : - ดำเนินการกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างการดำเนินการผลิตสื่อ รอหนังสือเห็นชอบพิจารณาในหลักการเห็นชอบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-08)

65.00

8/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมที่ 2 การจัดทำสื่อและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเห็นชอบพิจารณาในการผลิตสื่อถึงกองประชาสัมพันธ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-18)

60.00

18/5/2563 : - โครงการได้รับอนุมัติเรียบร้อย 2 กิจกรรม - ดำเนินการยกเลิกกิจกรรมที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพระบบญ โดยผ่านการเห็นชอบให้อนุมัติยกเลิกการดำเนินกิจกรรมที่ 1 ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักอนามัย ลงวันที่ 8 พ.ค. 2563 ตามบันทึกที่ กท 0711 / 0742 ลงวันที่ 30 เม.ย. 2563 - กิจกรรมที่ 2 การจัดทำและผลิตสื่อ อยู่ระหว่างดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-05-08)

57.00

8/5/2563 : - อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโครงการ - เตรียมรายละเอียดเอกสารปรับเปลี่ยน/ยกเลิกการจัดอบรมกรณีจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-17)

55.00

17/4/2563 : - อยู่ในระหว่างการขออนุมัติดำเนินการโครงการ - เตรียมรายละเอียดโครงการในกรณีที่ดำเนินการจัดอบรมไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-09)

50.00

9/4/2563 : - แก้ไขคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุมตามที่ได้รับคำแนะนำ - เตรียมอกสารปรับเปลี่ยนโครงการในกรณีที่ดำเนินการจัดอบรมไม่ได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-18)

40.00

18/3/2563 : - จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรในการอบรมกิจกรรมที่ 1 - จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมโครงการในการอบรมกิจกรรมที่ 1 - ประสานโรงแรมเพื่อเตรียมการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-09)

30.00

9/3/2563 : - ดำนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม - จัดเตรียมรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ สำหรับดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 ของโครงการ - ประสานวิทยากรเพื่อจัดเตรียมหัวข้อและเอกสารประกอบการอบรมและออกหนังสือเชิญวิทยากร - ประสานโรงแรมที่จะจัดประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างคำสั่งผู้เข้าร่วมประชุม - ดำเนินการขอรายชื่อข้าราชการผู้เกี่ยวข้องตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการ เพื่อเตรียมการจัดทำร่างคำสั่งโครงการ - ดำเนินการเตรียมจัดทำรายการวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องเขียน และแบบพิมพ์ ตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร - ดำเนินการวางแผนและติดต่อวิทยากรในการจัดอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-06)

15.00

6/2/2563 : - ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการจัดกิจกรรมที่ 1 ที่จะจัดอบรมในวันที่ 2 ก.ค. 63 - จัดเตรียมเอกสารขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 1 - ส่งเอกสารประสานขอรายชื่อตามกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในโครงการจากศูนย์บริการสาธารณสุข - ดำเนินการวางแผนและประสานวิทยากร รวมทั้งหัวข้อในการจัดอบรมในกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-17)

10.00

17/1/2563 : - ดำเนินการแก้ไขเอกสารขออนุมัติโครงการตามที่ฝ่ายการคลังเสนอมา - ดำเนินการจัดทำร่างกำหนดการจัดกิจกรรม - จัดเตรียมเอกสารขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในกิจกรรมที่ 1 - วางแผนการประสานวิทยากรและหัวข้อในการจัดกิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2020-01-09)

7.00

9/1/2563 : - ส่งเอกสารขออนุมัติโครงการเพื่อรับการอนุมัติและปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการ - ดำเนินการจัดทำรายละเอียดร่างกำหนดการจัดกิจกรรม - ดำเนินการเตรียมการประสานขอรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมโครงการ - วางแผนและประสานวิทยากรในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-19)

5.00

19/12/2562 : - เตรียมเอกสารเพื่อขออนุมัติโครงการ - จัดทำแผนการใช้บประมาณโครงการ - เขียนรายละเอียดปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติการจัดดำเนินการโครงการ - จัดทำกำหนดการ (ร่างรายละเอียด)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.00 (2019-12-09)

4.00

9/12/2562 : เตรียมการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-20)

3.00

20/11/2562 : เตรียมรายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ เตรียมขออนุมัติโครงการ ประกอบด้วย รายละเอียดการดำเนินโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ งบประมาณการดำเนินโครงการ การวางแผนประเมินผลและติดตามโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-11-08)

2.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดเตรียมโครงการเพื่อรอการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดตั้งคณะกรรมการโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรายชื่อเข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ประสานวิทยากร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ 1
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ดำเนินการจัดทำสื่อในกิจกรรมที่ 2
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินการจัดประชุมตามตัวชี้วัด
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3609

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3609

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0914

ตัวชี้วัด : ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

ค่าเป้าหมาย >ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ >ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(>ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **