รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย (ผลลัพธ์) : 0800-0920

ค่าเป้าหมาย ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ขออนุมัติโครงการ แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 2.จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุมัติเงินประจำงวด 3.จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 4.จัดทำหนังสือเชิญร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานนวัตกรรม ปี 2563 (หน่วยงานภายใน ภายนอกกรุงเทพมหานคร และสถาบันการศึกษา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย หมายถึง ผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ข้าราชการและบุคลากรของสำนักอนามัยสร้างขึ้นในปีงบประมาณนั้น และนำมาเผยแพร่ในเอกสารประกอบการจัดงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : นับจากจำนวนผลงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด