ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมวิจัยเพื่อพัฒนาบริการฯ (ภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล (ด้านบริหารอนามัย) (กพส.) : 08000000-3620

สำนักอนามัย : (2563)

80.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 80.00

--

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 3 100.0000

หลักการและเหตุผล

--

08040000/08040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

--

เป้าหมายของโครงการ

--

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๓ คนกรุงเทพฯทุกคนมีโอกาสได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เท่าเทียม มีคุณภาพ แ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๓.๑ พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศทางการแพทย์

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมภาควิชาการในโรงแรมอีสติน และศึกษาดูงาน เรื่อง "ระบบการ Refer แบบไร้รอยต่อ" ณ โรงพยาบาลเวชการุณญ์รัศมิ์ และศึกษาดูงาน เรื่อง " ระบบการดูแลแบบประคับประคอง ของศูนย์อนันตชีวรักษ์ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-09)

75.00

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เรียนภาควิชาการ ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน

** ปัญหาของโครงการ : สถานการณ์ระบาดโควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ : สถานการณ์ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-20)

70.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เริ่มเรียนภาควิชาการ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ประสานวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ

** ปัญหาของโครงการ :- สถานการณ์ระบาดโควิค-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์ระบาดโควิด-19

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-07)

65.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรม2เดือนถึงปลายพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-20)

65.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรม2เดือนถึงปลายพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

** อุปสรรคของโครงการ :-สถานการณ์โควิด-19

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-10)

65.00

10/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 เดือนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563 ประสานวิทยากรเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย

** ปัญหาของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้การดำเนินการล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :-เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ทำให้การดำเนินการล่าช้า

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-20)

65.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เลื่อนการฝึกอบรมออกไป2เดือนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-16)

65.00

16/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การอบรมภาควิชาการในโรงแรมและการศึกษาดูงานต่างจังหวัด ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ น่าน เชียงราย และ แพร่

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การอบรมภาควิชาการในโรงแรมและเก็บข้อมูลการทำ Practical Project

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.00 (2020-02-11)

52.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่ 3, 5-6 กุมภาพันธ์ 2563 จัดฝึกอบรมตามตารางสอน ณ โรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-31)

50.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลและคัดเลือกกลุ่มผู้ป่วยที่จะศึกษา พร้อมทั้งเตรียมการนำเสนอการประเมินผู้ป่วยแบบ 12 care

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-14)

45.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมพิธีเปิดการฝึกอบรมในวันที่ 15 มค 63 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 เสาชิงช้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-26)

20.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคำสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-06)

18.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร ประสานสถานที่จัดการฝึกอบรม และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรหลักการพิจารณาจากคณะกรรมการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-19)

15.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดประชุมพิจารณาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างขอเห็นชอบหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เสนอแผนการดำเนินโครงการและเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร ในวันที่ 31 ตค และ 8 พย 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอขออนุมัติแผนดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการพยาบาล(ด้านบริหารอนามัย)รุ่นที่20
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:พิจารณาหลักสูตรและปรับพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-31
สิ้นสุด :2019-10-31
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
:10%
เริ่มต้น :2019-11-11
สิ้นสุด :2019-11-11
ขั้นตอน 5
:ขออนุมัติเงินประจำงวดและเงินนอกงบประมาณฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-29
สิ้นสุด :2019-11-29
ขั้นตอน 6
:ประสานวิทยากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:15%
เริ่มต้น :2019-11-15
สิ้นสุด :2019-11-15
ขั้นตอน 7
:จัดเตรียมเอกสารวิชาการ และเตรียมความพร้อมในการอบรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-09
สิ้นสุด :2019-12-09
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งแบ่งเป็นภาควิชาการประกอบด้วย การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ ภาคศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ
:45%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 9
:ประเมินผลและสรุปโครงการฝึกอบรม
:5%
เริ่มต้น :2020-07-24
สิ้นสุด :2020-07-24

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3620

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3620

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0920

ตัวชี้วัด : มีผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข สำนักอนามัย (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ได้เผยแพร่อย่างน้อย 20 เรื่อง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **