รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์) : 0800-0928

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 97.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 890 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 890 ตัวอย่าง ...//

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 120 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,255 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,255 ตัวอย่าง ...//

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 167 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 3,401 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 3,401 ตัวอย่าง ...//

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามแผนการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนกพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต โดยสัตว์ปีกที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกอาจเป็นพาหะที่มีผลคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก และอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลผลิต : จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก คูณด้วย 100 หารด้วย 4,000 ผลลัพธ์ : จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสัตว์ปีกที่ทำการสุ่มตรวจทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๒ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด