รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์) : 0800-0928

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 97

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 890 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 890 ตัวอย่าง ...//

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 120 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,255 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,255 ตัวอย่าง ...//

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 167 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 3,401 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 3,401 ตัวอย่าง ...//

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จากการดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานครรตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 228 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 5,046 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 5,221 ตัวอย่าง ...//

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามแผนการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนกพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต โดยสัตว์ปีกที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกอาจเป็นพาหะที่มีผลคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก และอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ผลผลิต : จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก คูณด้วย 100 หารด้วย 4,000 ผลลัพธ์ : จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสัตว์ปีกที่ทำการสุ่มตรวจทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
:๑.๖.๕.๒ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))