ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร (สสธ.) : 08000000-3629

สำนักอนามัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวีระชัย ศักดาจิวะเจริญ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- สัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก ตามแผนการควบคุมป้องกัน เฝ้าระวัง และสอบสวนโรคไข้หวัดนกพื้นที่กรุงเทพฯ พร้อมทั้งดำเนินการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก แก่ผู้ประกอบการตลาดค้าสัตว์ปีกมีชีวิต โดยสัตว์ปีกที่ตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกอาจเป็นพาหะที่มีผลคุกคามต่อสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อป่วยเป็นโรคไข้หวัดนก และอาจทำให้ถึงแก่ความตายได้...//

08060000/08060000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเฝ้าระวังและสอบสวนโรคไข้หวัดนกในชุมชนและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก...//

เป้าหมายของโครงการ

- จำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจหาเชื้อโรคไข้หวัดนก จำนวน 4,000 ตัวอย่าง (Output) - ร้อยละของจำนวนสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก ร้อยละ 95 (Outcome)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
๑.๖.๕.๒ ผู้บริโภครู้จักพิทักษ์สิทธิคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ตนเอง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-07)

100.00

7/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตัวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่าง เดือนกรกฎาคม 2563 ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 23 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 505 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 217 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 4,586 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 4,586 ตัวอย่าง ผลการดำเนินงานได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป้าหมายกำหนดสุุ่มตรวจสัตว์ปีก จำนวน 3,500 ตัวอย่าง สามารถดำเนินการสุ่มตรวจสัตว์ปีกได้ จำนวน 4,586 ตัวอย่าง...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.89 (2020-07-20)

98.89

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่าง เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 680 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 194 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 4,081 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 4,081 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.89 (2020-07-10)

98.89

10/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่าง เดือนมิถุนายน 2563 ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 27 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 680 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 194 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 4,081 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 4,081 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 1. ไม่สามารถลงพื้นที่ตามแผนการสุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในบางพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงานเดิมได้ 2 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.17 (2020-06-22)

97.17

2020-6-22 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ดำเนินการขอปรับเป้าหมายตัวชี้วัดเดิมตั้งค่าเป้าหมายผลผลิต 4,000 ตวอย่าง เปลี่ยนเป็น 3,500 ตัวอย่างผล การดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 167 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 3,401 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 3,401 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) 1. ไม่สามารถลงพื้นที่ตามแผนการสุ่มตรวจเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในบางพื้นที่ตามแผนปฏิบัติงานเดิมได้ 2 สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขต้องจัดทีมเจ้าหน้าที่ออกไปดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.17 (2020-06-09)

97.17

9/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน 21 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 530 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 530 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 167 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 3,401 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 3,401 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.78 (2020-05-20)

71.78

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน 9 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 270 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 270 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 146 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,871 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,871ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.78 (2020-05-08)

71.78

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนเมษายน ๒๕๖๓ จำนวน 9 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 270 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 270 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 146 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,871 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,871ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี....//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.03 (2020-04-20)

65.03

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน 17 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 346 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 346 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 137 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,601 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,601 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.03 (2020-04-09)

65.03

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน 17 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 346 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 346 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 137 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,601 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,601 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.38 (2020-03-23)

56.38

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน 28 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 475 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 475 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 120 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,255 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,255 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.38 (2020-03-09)

56.38

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ จำนวน 28 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 475 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 475 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 120 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 2,255 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 2,255 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.50 (2020-02-20)

44.50

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน 26 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 545 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 545 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 92 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 1,780 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 1,780 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 44.50 (2020-02-11)

44.50

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนมกราคม ๒๕๖๓ จำนวน 26 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 545 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 545 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 92 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 1,780 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 1,780 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.88 (2020-01-20)

30.88

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 66 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 1,235 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 1,235 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.88 (2020-01-08)

30.88

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนธันวาคม 2562 จำนวน 18 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 345 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 66 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 1,235 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 1,235 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.25 (2019-12-20)

22.25

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 890 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 890 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.25 (2019-12-09)

22.25

9/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 23 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 500 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ผลการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 48 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 890 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 890 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-19)

12.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.00 (2019-11-08)

12.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงพื้นที่ออกตรวจสัตว์ปีกเพื่อเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตกรุงเทพมหานคร เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 25 ครั้ง ตรวจสัตว์ปีกจำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นลบ จำนวน 390 ตัวอย่าง ผลการตรวจเป็นผลบวก จำนวน 0 ตัวอย่าง ...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์...//

** ปัญหาของโครงการ :- ไม่มี...//

** อุปสรรคของโครงการ :- ไม่มี...//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ลงพื้นที่เฝ้าระวัง สอบสวน และควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนกในพื้นที่
:85%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำรายงานปรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน และประเมินผลการปฏิบัติงานนำเสนอต่อผู้บริหาร
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3629

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3629

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0928

ตัวชี้วัด : ร้อยละของตัวอย่างสัตว์ปีกที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบเชื้อโรคไข้หวัดนก (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 97

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **