รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์) (1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) : 0800-0936

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 67.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

(1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์) นิยาม ผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด หมายถึง ผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model หรือฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมหลักได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรมกำหนด และผ่านเกณฑ์การประเมิน โปรแกรมการบำบัดรักษา หมายถึง การบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model ในศูนย์บริการสาธารณสุขและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ผู้ป่วยบำบัดครบตามระยะเวลาโปรแกรมและผ่านเกณฑ์การประเมิน หมายถึง 1. ผู้ป่วยเข้ารับการบำบัดครบตามโปรแกรม 1.1 โปรแกรม BMA Matrix Model - ผู้เสพ ระยะเวลา 2 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม 6-8 ครั้ง - ผู้ติด ระยะเวลา 4 เดือน เข้าร่วมกิจกรรม 16 ครั้ง - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระยะเวลา 12 วัน 1.2 ฟื้นฟูตามโปรแกรมหลักของสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ระยะเวลา 28 วัน 2. มีผลการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดไม่พบสารเสพติดก่อนการจำหน่าย (1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) นิยาม ผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามโปรแกรม หมายถึง ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดที่ผ่านการบำบัดรักษาในสถานพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร ในโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model และฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน การบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดได้รับการบำบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ครบตามระยะเวลาที่กำหนด และมีผลปัสสาวะเป็นลบก่อนการจำหน่าย การติดตาม หมายถึง การติดตามผู้ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ภายหลังสิ้นสุดการบำบัดฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์) วิธีการคำนวณ (ผู้ติดยา/สารเสพติดทั้งในระบบสมัครใจและระบบบังคับบำบัดที่ได้รับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพครบกำหนดและผ่านเกณฑ์การประเมิน/ผู้เข้ารับการบำบัดโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model หรือฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรมหลักทั้งหมดที่ได้รับการจำหน่าย) x 100 (1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์) วิธีการคำนวณ (ผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่ได้รับการติดตามหลังสิ้นสุด การบำบัดฯ /ผู้ผ่านการบำบัดฯตามเกณฑ์ที่กำหนดทั้งหมด) x 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด