ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) : 08000000-3647

สำนักอนามัย

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

-- นางสาวปนัดดา คงปัญญา 02 329 1353

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-- สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ตามแนวทางการบำบัด โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม โดยดำเนินการนำร่องในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในชุมชน และการทำงาน เชิงรุกของทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง จึงต้องสนับสนุนการดำเนินการพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนสำหรับพื้นที่นำร่อง ให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

08090000/08090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสรุปองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพติดยาเสพติดในชุมชน - เพื่อสนับสนุนการทำงานเชิงรุกด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดตามในชุมชนของผู้เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสรุปองค์ความรู้การพัฒนากระบวนการบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดใน ชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ในพื้นที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง - สนับสนุนการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูและดูแลช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนต่อเนื่อง ในพื้นที่ ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-22)

30.00

22/1/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง 4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-08)

30.00

8/1/2563 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง 4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-19)

30.00

19/12/2562 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง 4. อยู่ระหว่างจัดกิจกรรมการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน กิจกรรมที่ 1

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-06)

25.00

6/12/2562 :1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งคณะทำงานและประสานผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : 1. ได้รับอนุมัติโครงการเรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ในระหว่างขอเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-06)

5.00

6/11/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : กำหนดรูปแบบและรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กำหนดแนวทางการดำเนินงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประสานผู้เกี่ยวข้อง และขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ขอยืมเงินทดรองจ่าย/จัดซื้อวัสดุ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ประสานการจัดกิจกรรมติดตามการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูฯในพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูฯในพื้นที่ แห่งละ 2 ครั้ง
:35%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ประสานผู้ดำเนินการ และรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมสรุปองค์ความรู้การพัฒนาฯ
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:รวบรวมข้อมูลผลการจัดกิจกรรมในพื้นที่
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำรายงานสรุปผล
:5%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 08000000-3647

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 08000000-3647

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0800-0936

ตัวชี้วัด : (1.1) ร้อยละการบำบัดของผู้ที่เข้าโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบครบกำหนด (ผลลัพธ์) (1.2) ร้อยละของผู้ผ่านการบำบัด รักษาตามโปรแกรมได้รับการติดตามหลังการบำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 67.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **