รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 0900-0961

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 91.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
91.67
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. คำสั่งสำนักการศึกษาที่ 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 แจ้งเวียนวันที่ 5 กันยายน 2562 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(ตามแบบ สงม.1และแบบ สงม.2) วันที่ 9 กันยายน 2562 3. จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.14 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี) ครั้งที่ 3/2563 กำหนดประชุมวันที่ 17 ธันวาคม 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.38 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.09

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 6.89 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 71.05 ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 14.84 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 74.79 ครั้งที่ 6/2563 กำหนดประชุมวันที่ 10 มีนาคม 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.67 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 79.22

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 และครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังนี้ 1.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายต่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 24.91 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 13 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 87.95 ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 1. งบประมาณราายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 36.52 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร 14 รายการ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 86.86

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 x 100 /งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินงานเป็นรายเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด