ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสำนักการศึกษา : 09000000-4084

สำนักการศึกษา

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางวันดี สอนภู่ โทร. 089 9029517

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

1. คำสั่งสำนักการศึกษาที่ 183/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 และเวียนแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 แจ้งเวียนวันที่ 5 กันยายน 2562 2. จัดทำแผนปฏิบัติการและแผน / ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามแบบ สงม.1 และแบบ สงม.2) วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.2562 3. จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

09030300/09030300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการในสำนักการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

การเบิกจ่ายเงินของสำนักการศึกษา ร้อยละ 100 ณ 30 กันยายน 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-03)

25.00

3/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดจัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 17 ธันวาคม 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 3.38 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายได้ร้อยละ 80.09

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-08)

16.67

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมติดตามการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.14 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.34 (2019-10-16)

8.34

16/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดประชุมติดตามเร่งรัด - จัดประชุมการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 จากการประมวลผล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ดังนี้ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ในภาพรวม 5 หมวดรายจ่าย เบิกจ่ายได้ร้อยละ 0.00 2. งบกลางที่ได้รับจัดสรร (ไม่มี)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4084

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4084

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0961

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **