รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0900-0967

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
65.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้รับการอนุมัติโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเตรียมการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา จำนวน 2ครั้ง และเตรียมการทดสอบความรู้ของผู้เข้ารับความรู้ต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เตรียมการทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักการศึกษา และเตรียมการนำบทเรียนการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเผยแพร่ลงเว็บไซต์ของสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานครกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด