ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเพิ่มความรู้ ทักษะ และประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี : 09000000-4047

สำนักการศึกษา

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นายคมสันต์ มณีวรรณ 3415

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

นับแต่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งที่ผ่านมาหลายกรณีที่มีประเด็นปัญหาต้องชี้แจง เนื่องจากมีการตรวจพบว่าการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้ ทักษะ และความรอบคอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ ระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง กำหนดไว้ จึงทำให้ไม่สามารถ เบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ เกิดความล่าช้า ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทำให้เกิดประเด็นปัญหาต้องรายงานข้อบกพร่อง และมีข้อร้องเรียน รวมทั้งปฏิบัติงานยังสุ่มเสี่ยงที่จะขัดต่อกฎหมาย จากประเด็นปัญหาที่พบ สำนักการศึกษาพิจารณาแล้ว เห็นว่าจำเป็นต้องมีการสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะแก่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นแนวทางเดียวกัน รวมทั้งต้องมีระบบการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี อันจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานในภาพรวมในการขับเคลื่อนการศึกษาของกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

09010300/09010300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละส่วนราชการของสำนักการศึกษา 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของสำนักการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายเงิน และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-09)

10.00

9/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการจากคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการประชุม เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 และรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
: ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ศึกษาข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4047

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4047

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0967

ตัวชี้วัด : 3.1 (ข) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **