รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด : 0900-0980

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 50
3
66.40
100.0000
100 / 100
4
66.40
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีกำหนดการสอบและประกาศผล ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีกำหนดการสอบและประกาศผล ดังนี้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 25 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลสอบ 26 มีนาคม 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 ประกาศผลสอบ 27 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษาดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลการสอบ และประมวลผลตัวชี้วัดเสร็จแล้ว พบว่า มีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.40

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

สำนักการศึกษาดำเนินการจัดสอบ ประกาศผลการสอบ และประมวลผลตัวชี้วัดเสร็จแล้ว พบว่า มีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 66.40

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึง คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 1. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 47.49 2. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 47.57 3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 46.27 4. วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 49.60 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 1. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 43.72 2. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 45.89 3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 44.33 4. วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 47.98 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 1. วิชาคณิตศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 42.43 2. วิชาวิทยาศาสตร์ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 44.58 3. วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 43.08 4. วิชาภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 48.91 5. วิชาสังคมศึกษา คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย 45.78

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ 1. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน / คะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา X 100 เกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จรายวิชา 1.1 ชั้น ป. 6 และ ม. 3 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 2 คะแนน (4 วิชา) ดังนี้ ร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น / 100 X 2 1.2 ชั้น ม. 6 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 1.5 คะแนน (5 วิชา) ดังนี้ ร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น / 100 X 1.5 2. หาพัฒนาการรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 - 2560) เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการรายวิชา 2.1 สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา 2562 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 - 2560) คะแนนที่ได้ คือ 0.5 คะแนน 2.2 สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา 2562 เท่ากับคะแนนเฉลี่ย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 - 2560) คะแนนที่ได้ คือ 0.25 คะแนน 2.3 สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา 2562 ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย 5 ปี (ปีการศึกษา 2556 - 2560) คะแนนที่ได้ คือ 0 คะแนน 3. หาคะแนนรวมแต่ละระดับชั้น (10 คะแนน) ดังนี้ 3.1 คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น ป.6 และ ม.3 = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาที่ 1+2+3+4) + (คะแนนพัฒนาการวิชาที่ 1+2+3+4) 3.2 คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น ม.6 = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาที่ 1+2+3+4+5) + (คะแนนพัฒนาการวิชาที่ 1+2+3+4+5) 4. หาคะแนนของหน่วยงาน (10 คะแนน) ดังนี้ คะแนนหน่วยงาน = คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น / จำนวนระดับชั้นที่เปิดสอน 5. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนี้ ร้อยละความสำเร็จหน่วยงาน : คะแนนหน่วยงาน / 10 X 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมกาชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด