ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา : 09000000-4063

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสุมาลี กองศักดิ์ 3419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561– 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21โดยมีภารกิจตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมการใช้ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กระบวนการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมอยู่เสมอก่อนที่จะนำไปใช้ในแต่ละปีการศึกษาอีกทั้งในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทันยุคสมัยเสมอ จึงจำเป็นต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำนักการศึกษาจึงต้องดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การใช้และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป

09110400/09110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน 2.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 920 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย –เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เป็นปัจจุบัน 2.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ได้รับอนุมัติยกเลิกโครงการในกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ส่วนกิจกรรมที่ 3 การคัดเลิอกโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ จำนวน 6 โรงเรียน ใน 6 สำนักงานเขต ดำเนินการคืนเงิน 3 โรงเรียน และสามารถดำเนินกิจกรรมต่อไปได้ จำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งทั้ง 3 โรงเรียนได้ดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง โรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-23)

70.00

อยู่ระหว่างขั้นตอน โรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ในการดำเนินกิจกรรมที่ 3 (แลกเปลี่ยนเรียนรู้) ยกเลิกและส่งคืนงบประมาณเพิ่มอีก 2 โรงเรียน คงเหลือโรงเรียนนำร่องฯที่สามารถดำเนินกิจกรรมที่ 3 ต่อไปได้ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ สำนักงานเขตห้วยขวาง โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สำนักงานเขตคลองสาน และโรงเรียนวัดปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-19)

50.00

19/6/2563 : ยกเลิกโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร นักวิชาการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องจำนวนรวมทั้งสิ้น 920 คน และกิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารและครู และศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการสอนโดยใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ และคืนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 830,400 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) แต่ยังดำเนินการใน กิจกรรมที่ 3 การคัดเลือกโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้จำนวน 6 โรงเรียน ใน 6 สำนักงานเขต ได้ประสานขอทราบความก้าวหน้าการดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 ของโรงเรียนนำร่องการนำหลักสูตรฐานสมรรถนะไปทดลองใช้ จำนวน 6 โรงเรียน ได้รับแจ้งจากโรงเรียนว่าอยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมจำนวน 5 โรงเรียน ยกเลิกและส่งคืนงบประมาณ 1 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ด้วยสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ต่อไปได้ จึงยกเลิกการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 และคืนเงินเข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวนเงินทั้งสิ้น 830,400 บาท (แปดแสนสามหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน)

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-21)

40.00

21/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องชะลอโครงการ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-02)

40.00

2/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)ซึ่งได้ดำเนินการขอเห็นชอบเลื่อนการฝึกอบรมฯ ตามหนังสือที่ กท 0805/488 เรื่อง ขอเห็นชอบเลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ทั้งนี้โครงการฯได้ดำเนินการถึงขั้นตอนฝึกอบรมให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานครตามแผนงาน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการฯไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศ/แนวทาง/คำสั่งเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-11)

40.00

11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23 -26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา ถนนสุขุมวิท ซอย 5 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และแจ้งแนวทางดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 3) ให้กับโรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรฐานสมรรถนะ จำนวน 6 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)ระบาดอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจต้องเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2020-03-10)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-19)

25.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเอกสารจัดอบมเชิงปฏิบัติการ เตรียมจัดซื้อวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-10)

20.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา (ประสานวิทยากร/สถานที่ในการจัดอบรม/ขอรายชื่อ จัดทำและแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเนื้อหาสำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-07)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าต้องปรับปรุงหรือมีความเคลื่่อนไหวที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างไรในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมฯ เพื่อพิจารณาและกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการอบรมของแต่ละรุ่น (รุ่นผู้บริหารและรุ่นครู)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:โรงเรียนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สำนักการศึกษาสรุปรวบรวมข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4063

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4063

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0980

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
66.40

100 / 100
4
66.40

100 / 100

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 66.4000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

100 / 50
3
66.40

100 / 100
4
66.40

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **