ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา : 09000000-4063

สำนักการศึกษา

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสุมาลี กองศักดิ์ 3419

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561– 2580 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21โดยมีภารกิจตามที่ระบุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าเป็นตัวกลางที่จะเชื่อมโยงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนดในระดับชาติให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ส่งเสริมการใช้ ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรในระดับสถานศึกษาให้ประสบความสำเร็จเพิ่มพูนคุณภาพการใช้หลักสูตรด้วยการวิจัยและพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากร รวมถึงการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กระบวนการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรจำเป็นต้องทำให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมอยู่เสมอก่อนที่จะนำไปใช้ในแต่ละปีการศึกษาอีกทั้งในแต่ละปีกระทรวงศึกษาธิการจะมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและทันยุคสมัยเสมอ จึงจำเป็นต้องพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีองค์ความรู้และนำไปพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สำนักการศึกษาจึงต้องดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การใช้และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา รวมถึงความต้องการของท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติต่อไป

09110400/09110400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการบริหารจัดการหลักสูตรที่เป็นปัจจุบัน 2.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษา

เป้าหมายของโครงการ

1. ด้านปริมาณ จัดฝึกอบรมโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 920 คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย –เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 2. ด้านคุณภาพ 2.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาได้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสอดคล้องกับบริบทของสังคมที่เป็นปัจจุบัน 2.2 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-10)

20.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและประชุมคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-11)

15.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมจัดอบรมปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านหลักสูตรสถานศึกษา (ประสานวิทยากร/สถานที่ในการจัดอบรม/ขอรายชื่อ จัดทำและแจ้งคำสั่งผู้เข้ารับการอบรมก่อนฝึกอบรมอย่างน้อย 3 เดือน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมเนื้อหาสำหรับการประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรเพื่อกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการอบรมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-07)

0.00

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-15)

5.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ว่าต้องปรับปรุงหรือมีความเคลื่่อนไหวที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษาอย่างไรในปีการศึกษา 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมฯ เพื่อพิจารณาและกำหนดขอบข่ายเนื้อหาการอบรมของแต่ละรุ่น (รุ่นผู้บริหารและรุ่นครู)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดซื้อค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ พร้อมเบิกจ่ายงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายงบประมาณ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:โรงเรียนดำเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำรายงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:สำนักการศึกษาสรุปรวบรวมข้อมูล
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4063

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4063

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0980

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **