รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

นักเรียนมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านทุกรายวิชา และมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป : 0900-0982

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการศึกษาจะดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในเดือนมีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการศึกษากำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สำนักการศึกษากำลังดำเนินการเก็บข้อมูลและประมวลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนเมื้อสิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ SAR Online โดยกำหนดให้โรงเรียนจัดทำข้อมูลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดขอไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดส่งเป็นวันที่ 22 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผลการประเมินรายวิชาพิ้นฐานผ่านทุกรายวิชาและผลการประเมิน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับผ่านขึ้นไป หมายถึงร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินรายวิชา ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระประวัติศาสตร์ ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป และร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทั้ง 8 ข้อ ในระดับผ่านขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินรายวิชา ตั้งแต่เกรด 1 ขึ้นไป + ร้อยละของนักเรียนทุกระดับชั้น ที่มีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับผ่านขึ้นไป / 2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบกรอกข้อมูลการประเมินผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด