ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดทำรายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4058

สำนักการศึกษา

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นางสาวนันทพร ศรีวิชัย โทร. 3422

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

รายงานการประเมินผลความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนตามมาตรฐานการเรียนรู็ ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การประเมินใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

09110600/09110600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อได้ข้อมูลภาพรวมการประเมินผลการเรียนรูู้ในภาพรวมในระดับกรุงเทพมหานครและระดับสำนักงานเขต 2. เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับสำหรับโรงเรียนได้นำไปพัฒนาคณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

เป้าหมายของโครงการ

1. สำนักงานเขตทั้ง 50 สำนักงานเขต ได้ข้อมูลสำหรับวางแผนปรับปรุงพัฒนาการจัดการศึกษา 2. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา แลัมัธยมศึกษา ทั้ง 437 โรงเรียน ได้ข้อมูลย้อนกลับสำหรับนำไปพัฒนาคณภาพด้านการจัดการเรียนกาสอน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-10)

5.00

10/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินงานและจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมรวบรวมข้อสอบที่จัดทำโดยสำนักการศึกษา (Pre O-NET) และข้อสอบจากการอบรมเชิงปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมไฟล์ข้อสอบและเฉลยสำหรับเผยแพร่ทางเว็บไซต์คลังข้อสอบ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ปรับปรุงรูปแบบหน้าเว็บไซต์คลังข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นำข้อสอบทั้งหมดเผยแพร่ในเว็บไซต์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจสอบ link download ไฟล์ข้อสอบและเฉลยในเว็บไซต์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์คลังข้อสอบ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4058

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4058

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0980

ตัวชี้วัด : ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **