รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด : 0900-0988

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 2. เผยแพร่ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้/ผลงานนักเรียนโดดเด่นจากกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแหล่งการเรียนรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้บนเว็บไซต์ BMAmedia เรียบร้อยแล้ว 3. ดำเนินการติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนจากแบบรายงานของโรงเรียนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. แจ้งโรงเรียนให้รายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามหนังสือที่ กท 0806/1221 ลว. 5 ก.พ. 63 2. โรงเรียนรายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมฯ มายังสำนักการศึกษา จำนวน 355 โรงเรียน โดยจะสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนิการติดตามรายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 387 โรงเรียน โดยจะสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

กำหนดให้โรงเรียนคัดเลือกผลงานนักเรียนและรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 แต่โรงเรียนไม่สามารถจัดโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และเลื่อนเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จึงไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด จึงกำหนดตัวชี้วัดใหม่เปลี่ยนเป็น ร้อยละของโรงเรียนที่มีรายงานการวางแผนดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานค่าเป้าหมายร้อยละ 100 รายละเอียด ตามหนังสือกองยุทธศาสตร์บริหารจัดการที่ กท 0502/876 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 กรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยโรงเรียนได้ส่งรายงานแผนการดำเนินงานกิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ทั้งสิ้น 437 โรงเรียน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง โรงเรียนที่มีผลงานสร้างสรรค์ของนักเรียนที่แสดงถึงทักษะในการประยุกต์ใช้นวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โครงงาน ชิ้นงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม ผลงานศิลปะ วีดิทัศน์ Power Point ผลงานที่เกิดจากการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีคุณภาพดีที่สุด ตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็ก 1 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดใหญ่ 3 ผลงาน และนำไปใช้ภายในโรงเรียน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนที่ส่งผลงานตามเกณฑ์ x 100 /จำนวนโรงเรียนทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))