ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ : 09000000-4105

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องเร่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้า การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน และการแบ่งปันความรู้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถคัดกรองข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินข้อมูลได้อย่างเหมาะสม สามารถแก้ปัญหา ที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้เท่าทัน มีจริยธรรมทางเทคโนโลยีได้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน จึงต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างความรู้มีทักษะและสร้างสรรค์ชิ้นงานต่างๆ ผ่านการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติต่อไป ทั้งนี้ สำนักการศึกษาได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยโอนงบประมาณให้โรงเรียนจัดกิจกรรม การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ภายในโรงเรียน กองเทคโนโลยีการศึกษา จึงจัดทำกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็นการกระตุ้น ติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นได้เองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่เข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ได้รับ และได้จากการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

09120400/09120400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อกระตุ้น ติดตามการส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการพัฒนาทักษะและสร้างสรรค์ผลงานที่เกิดจากการนำนวัตกรรม หรือสื่อ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำไปใช้ภายในโรงเรียน 2. เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนที่โดดเด่นในศูนย์สื่อการเรียนรู้ออนไลน์

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ . โรงเรียนมีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ตามขนาดของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 ผลงาน โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 2 ผลงาน โรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 1 ผลงาน ด้านคุณภาพ ครูและนักเรียนสามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในโรงเรียนได้อย่างสร้างสรรค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 437 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-05)

80.00

5/8/2563 : โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 431 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามรายงานฯ จำนวน 6 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

8/7/2563 : โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 405 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามรายงานฯ จำนวน 32 โรงเรียน โดยกำหนดให้ส่งรายงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปรายงานเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-05)

60.00

5/6/2563 : โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 387 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามรายงานฯ จำนวน 50 โรงเรียน โดยกำหนดให้ส่งรายงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปรายงานเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-07)

60.00

7/5/2563 : โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 387 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามรายงานฯ จำนวน 50 โรงเรียน โดยกำหนดให้ส่งรายงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปรายงานเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-08)

55.00

8/4/2563 : - โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 365 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามรายงานฯ จำนวน 72 โรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-05)

45.00

5/3/2563 : - โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 355 โรงเรียน และอยู่ระหว่างติดตามรายงานฯ จำนวน 82 โรงเรียน โดยกำหนดให้ส่งรายงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และสรุปรายงานเสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-07)

25.00

7/2/2563 : - โรงเรียนรายงานแผนดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน 249 โรงเรียน - ติดตามรายงานการวางแผนดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมแล้ว ตามหนังสือ ที่ กท 0806/1221 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 - อยู่ระหว่างขั้นตอนรอโรงเรียนรายงานการวางแผนฯ เพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-08)

20.00

8/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฯ จากรายงานของโรงเรียนตามแบบรายงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-09)

15.00

9/12/2562 : - เผยแพร่ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้/ผลงานนักเรียนโดดเด่น จากกิจกรรมใบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแหล่งการเรียนรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ บนเว็บไซต์ BMAmedia เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างขั้นตอน... การติดตามการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนฯ จากรายงานของโรงเรียนตามแบบรายงานที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมตัวอย่างสื่อการเรียนรู้/ผลงานนักเรียนโดดเด่น จากกิจกรรมในปีงบประมาณ 2562 และแหล่งการเรียนรู้ในการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ BMAmedia

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : ขออนุมัติกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำหลักเกณฑ์การดำเนินงานส่งเสริมสนับสนุนฯ เพื่อชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การดำเนินงานและเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่โรงเรียน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-21
สิ้นสุด :2019-10-21
ขั้นตอน 3
:ติดตามการจัดกิจกรรมของโรงเรียนตามแบบรายงานที่กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 4
:รวบรวมผลงานของนักเรียนที่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
:30%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 5
:คัดเลือกผลงานโดดเด่นเพื่อเผยแพร่งานบนเว็บไซต์ BMAmedia
:20%
เริ่มต้น :2020-08-03
สิ้นสุด :2020-08-03
ขั้นตอน 6
:ประเมินผลและรายงายผลการดำเนินกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4105

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4105

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0988

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลงานของนักเรียนที่เกิดจากการนำนวัตกรรมหรือสื่อหรือเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **