รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 0900-0990

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งสำนักการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ พร้อมประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ โดยปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ โดยเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้ากับระยะเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลดลง ร้อยละ 16.37 คิดเป็นจำนวนเงินที่ประหยัด 233,088.37 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37 เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท - ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท - พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท - มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท - กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลรวมของผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด หารด้วย จำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด = ผลคะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของผลการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัด 2. แบบฟอร์มการให้คะแนนการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด