ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำนักการศึกษาร่วมใจประหยัดไฟฟ้า : 09000000-4069

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวีระวัชร โทร 3411

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

09010200/09010200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

17/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 12 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 17.87 เป็นเงิน 592,785.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท - ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท - พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท - มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท - กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท - มีนาคม 2563 ลดลงร้อยละ 21.57 เป็นเงิน 67,062.55 บาท - เมษายน 2563 ลดลงร้อยละ 18.48 เป็นเงิน 62,228.91 บาท - พฤษภาคม 2563 ลดลงร้อยละ 22.23 เป็นเงิน 82,461.62 บาท - มิถุนายน 2563 ลดลงร้อยละ 17.89 เป็นเงิน 45,782.98 บาท - กรกฎาคม 2563 ลดลงร้อยละ 16.87 เป็นเงิน 43,184.02 บาท - สิงหาคม 2563 ลดลงร้อยละ 19.05 เป็นเงิน 58,976.64 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

4/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-03)

70.00

3/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-02)

65.00

2/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา 6 เดือน สามารถลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ได้เฉลี่ยร้อยละ 16.37 เป็นเงิน 233,088.37 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - กันยายน 2562 ลดลงร้อยละ 7.23 เป็นเงิน 7,806.47 บาท - ตุลาคม 2562 ลดลงร้อยละ 9.41 เป็นเงิน 15,922.04 บาท - พฤศจิกายน 2562 ลดลงร้อยละ 26.74 เป็นเงิน 77,603.22 บาท - ธันวาคม 2562 ลดลงร้อยละ 28.37 เป็นเงิน 68,596.63 บาท - มกราคม 2563 ลดลงร้อยละ 8.86 เป็นเงิน 14,003.15 บาท - กุมภาพันธ์ 2563 ลดลงร้อยละ 17.65 เป็นเงิน 49,156.86 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-07)

60.00

7/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-08)

50.00

8/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปรายงานผลตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการศึกษาให้ผู้บริหารทราบ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด พร้อมสุ่มตรวจตามพื้นที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-06)

45.00

6/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษาปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และคณะกรรมการมีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-12)

40.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ปฏิบัติตามแผนมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า มีการสุ่มตรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-13)

30.00

13/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดทำแผนมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมแจ้งให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า กำหนดมาตรกำกับและติดตามการใช้ไฟฟ้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-10)

15.00

10/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการย่อยของทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-15)

10.00

15/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งสำนักการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และมีหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนราชการทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเพื่อวิเคราะห์และหรับปรุงการใช้ไฟฟ้า
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกไนดมาตรการและแผนปฏิบัติการการลดใช้พลังงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณามาตรการ จัดทแผนปฏิบัติการประหยัดไฟฟ้า และให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สื่อสารให้ความรู้ สร้างความตระหนักสร้างจิตสำนึกตามมาตรการและแผนปฏิบัติการ เช่น ในไลน์กลุ่มของสำนักการศึกษา หรือป้ายประชาสัมพันธ์ตามความเหาะสมของกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมประหยัดการใช้ไฟฟ้า
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานประเด็นปัญหา หรือผลการปฏิบัติตามมาตรการและปผนปฏิบัติการประหยัดไฟฟ้า ในไลน์กลุ่มของสำนักการศึกษา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ส่งผลการประเมิน การบริหารจัดการเกี่ยวกับการลดพลังงานไฟฟ้ารายงานความก้าวหน้าโครงการ/กิจกรรม ให้สำนักงาน ก.ก. ผ่านทางระบบ daily Plans ทราบทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4069

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4069

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0990

ตัวชี้วัด : 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
10.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **