รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 0900-0995

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษาทบทวนข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลที่ส่วนราชการจัดเก็บแบบแยกส่วน ได้แก่ ข้อมูลนักเรียน ครู โรงเรียน เพื่อนำมาคัดเลือกจัดทำเป็นฐานข้อมูลตามภารกิจของสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนข้อมูลที่จำเป็นตามตัวชี้วัดระดับเมืองที่ สยป.กำหนด โดยจัดลำดับความสำคัญตามภารกิจและจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลสำนักการศึกษาส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลเพื่อพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำข้อมูลประกอบตัวชี้วัดระดับเมืองเพิ่มเติม ตามที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลพิจารณา โดยสำนักการศึกษาได้ส่งผลการดำเนินการตัวชี้วัดให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ประกอบด้วยข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง รวมทั้งสิ้น 20 ตารางข้อมูล และนำเข้าข้อมูลในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1 ทั้งสิ้น 20 ตารางข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สยป.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด