ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

4.1 กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการศึกษา : 09000000-4104

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายอิสระ ใสฮาต โทร.3478

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

09110200/09110200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

เป้าหมายของโครงการ

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มิติที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔.๑)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-05)

80.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงแก้ไขข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองในบางรายการให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :-ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดบางรายการไม่เป็นปัจจุบันเนื่องจากการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-01)

60.00

1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนส่งผลการดำเนินการตัวชี้วัด 4.1 ให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลแล้ว โดยนำเข้าข้อมูลในระบบจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด 4.1 แล้วจำนวน 20 รายการข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-15)

40.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูล สำนักการศึกษา จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาแผนพัฒนาฐานข้อมูลสำนักการศึกษา จาก สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-24)

40.00

24/2/2563 : ส่งแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการศึกษาให้ สยป.แล้วตามหนังสือที่ กท 0805/1870 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างจัดตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูล ตามคำสั่งสำนักการศึกษาที่ 10/2563 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาฐานข้อมูลสำนักการศึกษา และจัดประชุมทบทวนสถานะข้อมูลของสำนักการศึกษา และคัดเลือกฐานข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลโดยอยู่ระหว่างจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลยังไม่ได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน(ตามขั้นตอนที่ 2) ทำให้หน่วยงานยังไม่มีข้อมูลเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการคัดเลือกฐานข้อมูล

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-21)

10.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 7.00 (2019-11-27)

7.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนทบทวนสถำนะข้อมูลที่จำเป็นต่อกำรพัฒนำเป็นฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:คัดเลือกภารกิจหลักเพื่อพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลส่งให้ สยป.
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศที่ สยป.กำหนด
:20%
เริ่มต้น :2020-02-03
สิ้นสุด :2020-02-03
ขั้นตอน 5
:นำเข้าฐานข้อมูล
:40%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4104

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4104

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-0995

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **