รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด : 0900-1006

ค่าเป้าหมาย จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
3.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นตัวแทนสถานศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษำระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐำน (มัธยมศึกษำ) ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชมรม ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการเปิดให้บริกำร “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” ภายในโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มต้นแบบ 1 ชมรม 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2) กลุ่มดีเด่น 2 ชมรม 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยกำหนดการประกวด ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชมรม TO BE NUMBER ONE หมายถึง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย 2 ชมรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ระดับภาค/ประเทศ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด