ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร : 09000000-4178

สำนักการศึกษา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายวุธิ เตชะนอก โทร. 3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการศึกษา ในฐานะหน่วยงานหลักที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ลูกหลานของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๔๓๗ โรงเรียน โดยได้สนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นิเทศติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมของโครงการมาโดยตลอด เพื่อส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังในสถานศึกษา ด้วยมุ่งหวังที่จะปลุกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนเกิดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนซึ่งเป็นเด็กและเยาวชนของกรุงเทพมหานคร ให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และบุคคลรอบข้าง ในการพัฒนาทักษะความสามารถตามความถนัดและความสนใจของตน ซึ่งเป็นกระบวนการหล่อหลอมและปลูกฝังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพฤติกรรมการกล้าแสดงออกเชิงบวกอย่างเต็มรูปแบบ โดยยึดแนวทางการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ บนหลักการ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” โดยมีโรงเรียน ชุมชน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงาน

09140400/09140400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการสนับสนุนการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการ แข่งขันการประกวดผลการดำเนินงาน ระดับภาคและระดับประเทศ ทั้งในประเภทต้นแบบและประเภทดีเด่น 2. ส่งเสริมสนับสนุนชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ห้ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE กับเครือข่ายชมรมทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ 3. เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร บนหลักการ “ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหา พัฒนา EQ” และ “เพื่อนช่วยเพื่อน เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน” 4. สร้างเสริมเจตคติให้คณะกรรมการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการศึกษาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นต่าง ๆ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เกิดอรรถประโยชน์ สำหรับการดำเนินงานชมรมภายในโรงเรียน

เป้าหมายของโครงการ

1. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีผลการดำเนินงานกิจกรรมในลักษณะต่าง ๆ และมีการดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ภายในชมรมมาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศ ดังนี้ - ประเภทดีเด่น ระดับภาคกลางและตะวันออก จำนวน ๑ ชมรม - ประเภทต้นแบบ ระดับภาคกลางและตะวันออก จำนวน ๑ ชมรม - ประเภทต้นแบบ ระดับประเทศ จำนวน ๑ ชมรม 2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ทั้งสายบริหารและสายการสอน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนถึงระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑๐๙ โรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชมรม TO BE NUMBER ONE

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-26)

100.00

26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามมาตรการส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดโดยกระบวนการ TO BE NUMBER ONE ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ตัวชี้วัดความสำเร็จใช้วิธีการคำนวณโดยนับจำนวนชมรม ซึ่งกำหนดให้มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน ระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด จำนวนอย่างน้อย 2 ชมรม ผลปรากฏว่า มีจำนวนชมรมเข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงาน ระดับภาค/ประเทศ จำนวน 3 ชมรม ซึ่งบรรลุเกินกว่าค่าเป้าหมายความสำเร็จที่กำหนดไว้ รายละเอียดการดำเนินงาน ดังนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการศึกษา ได้สนับสนุนส่งเสริมและนำคณะชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชมรม เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) ในงานมหกรรมการประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 กลุ่มต้นแบบ (1) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง และกลุ่มดีเด่น (2) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว และ (3) ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา สรุปผลการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) สำนักงานเขตจอมทอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 โดยได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าสู่รอบการประกวดระดับประเทศ ในฐานะชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานต้นแบบระดับประเทศเพียงแห่งเดียว ท่ามกลางสถานศึกษาทุกสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว สำนักงานเขตลาดพร้าว และชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา ได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานในกลุ่มดีเด่น ในการนี้ ผู้แทนสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา) ตามที่ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา (นายณัฐพงศ์ ดิษยบุตร) มอบหมาย ได้นำคณะชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระฉายาลักษณ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-04)

40.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรัฐบาลเพื่อดำเนินการตามโครงการ ในระหว่างนี้ได้ประสานโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค โดย สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ส่งชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหำนคร เพื่อเป็นตัวแทนสถานศึกษากรุงเทพมหานคร เข้ำร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ สิริวัฒนาพรรณวดี ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษำระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐำน (มัธยมศึกษำ) ระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 25 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชมรม ที่มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ที่กำหนด และมีการเปิดให้บริกำร “ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE” ภายในโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มต้นแบบ 1 ชมรม 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดยายร่ม (วัฒนราษฎร์รังสรรค์) เขตจอมทอง (รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2) กลุ่มดีเด่น 2 ชมรม 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนวัดลาดพร้าว เขตลาดพร้าว 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา โดยกำหนดการประกวด ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-07)

20.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ตามหนังสือที่ กท 0808/834 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563 เรื่อง ขอเชิญชวนชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(มัธยมศึกษา) เข้าร่วมประกวดผลงานในระดับภาคกลางและตะวันออก ประจำปี 2563 และอยู่ระหว่างรองบประมาณที่จะได้รับจัดสรรจากงบอุดหนุนรัฐบาลเพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบเงินอุดหนุนรัฐบาล ทำให้การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ล่าช้า

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-15)

20.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างประสานโรงเรียนเพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-10)

10.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-08)

10.00

8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำคำสั่งเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรรหา/คัดเลือกชมรมเข้าร่วมประกวดระดับภาค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แนะนำ/ติดตาม/ส่งเสริมชมรมให้มีความพร้อมเพื่อร่วมประกวดระดับภาค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดระดับภาค
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:แนะนำ/ติดตาม/ส่งเสริมชมรมให้มีความพร้อมเพื่อรับการประเมินรอบลงพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:ส่งชมรมรับการประเมินรอบลงพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:แนะนำ/ติดตาม/ส่งเสริมชมรมให้มีความพร้อม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ส่งชมรมเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:จัดอบรมและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 11
:สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4178

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4178

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-1006

ตัวชี้วัด : ชมรม TO BE NUMBER ONE ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดผลการดำเนินงานระดับภาค/ประเทศ ตามโควตาและเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **