รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน : 0900-1007

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
20.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษา - นักเรียนและครูแกนนำ หมายถึง นักเรียนและครูแกนนำในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนโรงเรียนทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด