ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด : 09000000-4119

สำนักการศึกษา : (2563)

5.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.00

นายวัชรพงศ์ สุราราษฎร์ โทร.3465

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของยาเสพติดในปัจจุบันที่มีเด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องในอัตราที่สูงขึ้น การให้การศึกษาเป็นวิธีการที่สำคัญที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องยาเสพติดอย่างถูกต้อง โดยมีครูที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยาเสพติดคอยให้คำปรึกษา เพื่อเสริมความเข้มแข็ง ในโรงเรียนและช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่ มีภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติดเป็นการดำเนินงาน สนองต่อยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลและมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในเด็กและเยาวชน ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตของนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ให้ห่างไกลยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด เพื่อสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

09140000/09140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียนแกนนำและครูผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ๒. เพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษา ๓. เพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ ๑. โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน ๒. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนละ 1 คน รวมจำนวน 109 คน ๓. นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 3ระดับชั้นละ 1 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน รวมจำนวน 327 คน วิทยากร 5 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน รวมทั้งสิ้น 342 คน ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษา จำนวน 109 โรงเรียน มีการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๒ สร้างความภาคภูมิใจในตนเองและความเข้มแข็งทางจิตใจแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในการป้องกันการใช้ยาและสารเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-08-31)

5.00

31/8/2563 :ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-07-17)

5.00

17/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนแก้ไขและเสนอขออนุมัติโครงการ โดยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด และแผนการดำเนินโครงการเดิมได้จัดให้มีการอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 และเงินที่ใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดนั้นเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งทำให้การดำเนินโครงการเกิดความล่าช้า จึงจะดำเนินโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ 2563-2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19) และเนื่องจากเงินที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นเงินนอกงบประมาณและเพิ่งได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจึงจะดำเนินการโครงการโรงเรียนกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติดในปีงบประมาณ2563-2564

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-10)

10.00

10/6/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดการจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทปโทรทัศน์หรือห้องผลิตรายการสด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-13)

10.00

13/5/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19)และมีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(COVID-19)ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ข้อ6 ขอความร่วมมือรัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคน หรือกิจกรรมที่จะทำให้มีคนมารวมกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความสูงต่อการแพร่ระบาด เช่น การประชุม สัมมนา อบรม งานแสดงสินค้า อีเว้นท์ คอนเสิร์ต กองถ่ายทำละครและภาพยนตร์ และการเข้าชมรายการในห้องบันทึกเทป โทรทัสน์หรือห้องผลิตรายการสด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-10)

20.00

10/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจากขอชะลอโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ซึ่งได้ดำเนินขออนุมัติเลื่อน/ขอความเห็นชอบเลื่อนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้โครงการได้ดำเนินการถึงขั้นตอนการขอรายชื่อข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ต้องชะลอโครงการ/กิจกรรมไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือมีประกาศเปลี่ยนแปลง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียนประกอบกับมีการควบคุมการระบาดของดรคติดเชื้อไวรัสาโคโรนา 2019 (Covid-19) มีผลต่อการทำรายชื่อนักเรียนและครูผู้เข้าอบรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-11)

25.00

11/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำบันทึกถึงสำนักงานเขต 38 เขต ที่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา เพื่อขอให้ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรม มายังสำนักการศึกษา ภายในวันที่ 20 มีนาคม 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-07)

20.00

7/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน 1.แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน 2.ประสานขอรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.00 (2019-12-06)

2.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนติดต่อวิทยากรและขอรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างขั้นตอนแต่งตั้งคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรอการอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งผู้ร่วมโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมที่ 1
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมที่ 2
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:กิจกรรมที่ 3
:0%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 7
:สรุป/รายงานโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 09000000-4119

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 09000000-4119

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 0900-1007

ตัวชี้วัด : โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษามีนักเรียนและครูแกนนำกิจกรรมรณรงค์ป้องกัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
20.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **