รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มิติที่ 3.3 ของ ผตร.) : 1000-0971

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 3.9340

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
4.18
100.0000
100 / 100
3
4.18
100.0000
100 / 100
4
3.93
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจราชการกำหนดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม สำนักการโยธา ได้รับความพึงพอใจที่ 4.179 ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1.10 สำนักการโยธา สะอาดและเป็นระเบียบ คะแนนเฉลี่ย 4.517

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม สำนักการโยธา ได้รับความพึงพอใจที่ 4.179 ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1.10 สำนักการโยธา สะอาดและเป็นระเบียบ คะแนนเฉลี่ย 4.517 อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักการโยธา ครั้งที่ 2/2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้รับจ้างจากกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง โดยในการสำรวจครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม 2 ประเภท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 1. ประเภท U18-1 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม U18-1 เฉลี่ย 2 ครั้ง เท่ากับ 3.791 คะแนน ประเด็นสำรวจที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 3.934 คะแนน 2. ประเภท U18-2 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้มาติดต่อสำนักการโยธา จำนวน 200 คน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม U18-2 เฉลี่ย 2 ครั้ง เท่ากับ 4.228 คะแนน ประเด็นสำรวจที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.505 คะแนน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึง โครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการตามภารกิจ/อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือผู้รับบริการ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27
162564พฤศจิกายน 2563102020-11-132020-11-13