ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ มิติที่ 3.3 ผตร. : 10000000-4177

สํานักการโยธา : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนงลักษณ์ หงษ์โต 2075

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับการบริการในหน่วยงาน

10090000/10090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

การสำรวจความพึงพอใจของผู้มารับบริการในหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-30)

100.00

30/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้รับจ้างจากกองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 ครั้ง โดยในการสำรวจครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม 2 ประเภท สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 1. ประเภท U18-1 กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร จำนวน 50 คน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม U18-1 เฉลี่ย 2 ครั้ง เท่ากับ 3.791 คะแนน ประเด็นสำรวจที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 3.934 คะแนน 2. ประเภท U18-2 กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนผู้มาติดต่อสำนักการโยธา จำนวน 200 คน ผลความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม U18-2 เฉลี่ย 2 ครั้ง เท่ากับ 4.228 คะแนน ประเด็นสำรวจที่ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีอัธยาศัยสุภาพ ได้รับคะแนนเฉลี่ยที่ 4.505 คะแนน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 (ครั้งที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม สำนักการโยธา ได้รับความพึงพอใจที่ 4.179 ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1.10 สำนักการโยธา สะอาดและเป็นระเบียบ คะแนนเฉลี่ย 4.517)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-22)

80.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักการโยธา ครั้งที่ 2/2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/05/2563 : อยู่ระหว่างสำรวจความพึงพอใจครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-28)

65.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นตามข้อเสนอแนะของผู้รับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-29)

60.00

29/3/2563 : ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของสำนักการโยธา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ผลความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยภาพรวม สำนักการโยธา ได้รับความพึงพอใจที่ 4.179 ข้อคำถามที่ผู้รับบริการให้ความพึงพอใจสูงสุด ได้แก่ ข้อ 1.10 สำนักการโยธา สะอาดและเป็นระเบียบ คะแนนเฉลี่ย 4.517

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : นิด้า เข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักการโยธา ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-30)

15.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจราชการกำหนดให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 10000000-4177

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 10000000-4177

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1000-0971

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มิติที่ 3.3 ของ ผตร.)

ค่าเป้าหมาย คะแนน : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ คะแนน : 3.9340

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
4.18

100 / 100
3
4.18

100 / 100
4
3.93

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **