รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.) : 1100-0792

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.1700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.32
100.0000
100 / 100
2
1.37
100.0000
100 / 100
3
2.17
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,024,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 126,342,784.69 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 24,340,437.13 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 68,611,020.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 81,681,065.81 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,231,507,621 บาท เบิกจ่าย 28,914,129.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย 31,018,256.05 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 360,907,693.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 8,009,657,736 บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 373,833,331.52 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 72,740,036.15 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 208,125,616.04 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 146,291,077.31 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,216,304,916 บาท เบิกจ่าย 719,247,913.70 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 624,124,921 บาท เบิกจ่าย 52,587,755.24 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,572,825,729.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.64

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,903,341,946.-บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 780,605,155 .-บาท เบิกจ่าย 495,965,979.93 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 152,128,949 .-บาท เบิกจ่าย 97,276,715.93 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 773,453,259.-บาท เบิกจ่าย 329,580,992.74 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900.-บาท เบิกจ่าย 179,113,470.25 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,186,111,862.-บาท เบิกจ่าย 1,051,393,439.05 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 623,985,821.-บาท เบิกจ่าย 62,992,988.10 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,449,225,198.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด