ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.) : 11000000-4042

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

38.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 38.00

คุณชลินรัตน์ แสงสายัณห์ , 2226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2020-09-30)

39.00

30/09/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,764,359,201 บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 780,605,155 บาท เบิกจ่าย 753,061,002.11 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 152,128,949 บาท เบิกจ่าย 145,112,591.37 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 730,901,065 บาท เบิกจ่าย 585,863,496.66 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 290,626,349 บาท เบิกจ่าย 286,468,545.27 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,186,111,862 บาท เบิกจ่าย 1,150,870,905.80 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 623,985,821 บาท เบิกจ่าย 79,984,711.43 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,001,361,252.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 39

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.07 (2020-08-29)

33.07

29/8/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,900,341,946 บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 780,605,155 บาท เบิกจ่าย 563,248,643.81 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 152,128,949 บาท เบิกจ่าย 109,113,992.58 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 773,453,259 บาท เบิกจ่าย 480,999,892.49 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 246,337,410.36 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,186,111,862 บาท เบิกจ่าย 1,141,940,778.75 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 623,985,821 บาท เบิกจ่าย 70,762,537.74 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,612,403,255.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.07

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.02 (2020-07-31)

32.02

31/7/2563 : 29/06/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,903,341,946.-บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 780,605,155 .-บาท เบิกจ่าย 563,243,043.81 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 152,128,949 .-บาท เบิกจ่าย 109,113,992.58 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 773,453,259.-บาท เบิกจ่าย 433,982,873.63 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900.-บาท เบิกจ่าย 212,820,319.84 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,186,111,862.-บาท เบิกจ่าย 1,140,590,917.75 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 623,985,821.-บาท เบิกจ่าย 70,756,608.45 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,530,507,756.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-06-29)

31.00

29/06/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000.-บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,903,341,946.-บาท แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 780,605,155 .-บาท เบิกจ่าย 495,965,979.93 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 152,128,949 .-บาท เบิกจ่าย 97,276,715.93 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 773,453,259.-บาท เบิกจ่าย 329,580,992.74 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900.-บาท เบิกจ่าย 179,113,470.25 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,186,111,862.-บาท เบิกจ่าย 1,051,393,439.05 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 623,985,821.-บาท เบิกจ่าย 62,992,988.10 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,449,246,603.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 28.04 (2020-05-29)

28.04

29/5/2563 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,903,341,946 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 780,605,155 บาท เบิกจ่าย 495,965,979.93 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 152,128,949 บาท เบิกจ่าย 97,276,715.93 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 773,453,259 บาท เบิกจ่าย 329,580,992.74 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 179,113,470.25 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,186,111,862 บาท เบิกจ่าย 1,051,393,439.05 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 623,985,821 บาท เบิกจ่าย 62,992,988.10 บาท สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,216,323,586.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.04

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.88 (2020-04-28)

23.88

28/4/2563 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 7,986,764,736 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 434,914,071.28 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 85,001,223.86 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 164,753,272.11 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 113,732,649.00 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,193,357,916 บาท เบิกจ่าย 894,348,288.65 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,106,421 บาท เบิกจ่าย 59,807,064.09 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,906,874,619.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.88

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.64 (2020-03-30)

19.64

30/3/2563 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 8,009,657,736 บาท 1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้ - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 373,833,331.52 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 72,740,036.15 บาท - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 208,125,616.04 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 146,291,077.31 บาท - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,216,304,916 บาท เบิกจ่าย 719,247,913.70 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 624,124,921 บาท เบิกจ่าย 52,587,755.24 บาท 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,572,825,729.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.64

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.34 (2020-02-27)

15.34

27/2/2563 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,010,298,346 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 190,256,553.67 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 36,506,383.52 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 115,948,451.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 113,732,649.00 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,216,945,526 บาท เบิกจ่าย 398,439,298.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,106,421 บาท เบิกจ่าย 36,092,723.38 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,228,986,150.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.34

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.12 (2020-01-31)

11.12

31/1/2563 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,010,279,846 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 190,256,553.67 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 36,506,383.52 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 115,948,451.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 113,732,649.00 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,216,945,526 บาท เบิกจ่าย 398,439,298.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,106,421 บาท เบิกจ่าย 36,092,723.38 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 890,976,059.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.50 (2019-12-25)

4.50

25/12/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,024,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 126,342,784.69 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 24,340,437.13 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 68,611,020.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 81,681,065.81 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,231,507,621 บาท เบิกจ่าย 28,914,129.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย 31,018,256.05 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 360,907,693.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.99 (2019-11-28)

1.99

28/11/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,017,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 59,478,567.84 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 12,133,252.74 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 35,784,887.00 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 52,173,324.54 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,224,506,621 บาท เบิกจ่าย - - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย - เบิกจ่ายทั้งสิ้น 159,570,032.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.99 (2019-10-30)

0.99

30/10/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,017,727,020 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,224,643,121 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 623,856,000 บาท เบิกจ่ายได้จำนวน 79,401,419.22 บาท คิดเป็นร้อยละ .99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4042

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4042

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0792

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 2.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.32

100 / 100
2
1.37

100 / 100
3
2.17

100 / 100
4
2.73

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **