ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.) : 11000000-4042

สํานักการระบายน้ำ

15.34

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.34

คุณชลินรัตน์ แสงสายัณห์ , 2226

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.34 (2020-02-27)

15.34

27/2/2563 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,010,298,346 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 190,256,553.67 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 36,506,383.52 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 115,948,451.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 113,732,649.00 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,216,945,526 บาท เบิกจ่าย 398,439,298.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,106,421 บาท เบิกจ่าย 36,092,723.38 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 1,228,986,150.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.34

** ปัญหาของโครงการ :ไมมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมมี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.12 (2020-01-31)

11.12

31/1/2563 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,010,279,846 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 190,256,553.67 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 36,506,383.52 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 115,948,451.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 113,732,649.00 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,216,945,526 บาท เบิกจ่าย 398,439,298.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,106,421 บาท เบิกจ่าย 36,092,723.38 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 890,976,059.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.12

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.50 (2019-12-25)

4.50

25/12/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,024,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 126,342,784.69 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 24,340,437.13 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 68,611,020.50 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 81,681,065.81 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,231,507,621 บาท เบิกจ่าย 28,914,129.10 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย 31,018,256.05 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 360,907,693.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.99 (2019-11-28)

1.99

28/11/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,017,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 59,478,567.84 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 12,133,252.74 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 35,784,887.00 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 52,173,324.54 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,224,506,621 บาท เบิกจ่าย - - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย - เบิกจ่ายทั้งสิ้น 159,570,032.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.99 (2019-10-30)

0.99

30/10/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,017,727,020 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,224,643,121 บาท - หมวดรายจ่ายอื่น 623,856,000 บาท เบิกจ่ายได้จำนวน 79,401,419.22 บาท คิดเป็นร้อยละ .99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4042

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4042

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0792

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.6400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.64

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **