รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.) : 1100-0796

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.8000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
1.80
100.0000
100 / 100
3
3.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. จัดส่งรายชื่อผู้ประสานงาน 2. ทบทวน วิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากจากการทำงานที่มีคะแนนประเมินอยู่ในระดับสูง 2 งาน 3. พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานต่อยอดพัฒนา 2 งาน 4. เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ตามแบบ R1 (63) 5. นำเสนอผู้บริหารรับทราบและให้ความเห็นชอบดำเนินการ 6. จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ ตามแบบ OCC2 (63) 7. ส่งหลักฐานให้สำนักอนามัย ช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้ยอแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ ตามแบบ OCC2 (63) นำเสนอให้ ผอ.สนน. พิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด เวียนแจ้งให้ส่วนราชการรายงานผลการปฏิบัติตามข้อปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 ภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินโครงการ เพื่อจัดทำข้อปฏิบัตินำเสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนำเพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป จัดเตรียมเอกสารการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้หน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอกได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมายถึง การกระทำ หรือสภาพการทำงานซึ่งที่ปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวกับการทำงาน ดังนั้น การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของ หน่วยงาน จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานให้กับบุคลากรได้ ตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งกำหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน ท้องถิ่น และกิจการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามวรรคหนึ่ง จัดให้มีมาตรฐานในการบริหาร และจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในหน่วยงานของ ตนไม่ต่ำกว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางานตาม พระราชบัญญัตินี้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด