ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.) : 11000000-4057

สํานักการระบายน้ำ

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

สุกัญญา ศรีมาจันทร์, 2216

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสขุอนามัย ที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2557-2560) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2557-2560) ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life) กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนาสภาพแวดล้อม ทางกายภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครมีการดำเนินการตามมาตรา 3 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี โดยมุ่งหวังให้มีการคุ้มครองสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของบุคลลากรในสังกัดกรุงเทพมหานครอย่างครอบคลุมครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร มีสภาพการทำงานที่ปลอดโรค ปลอดภัยจากการทำงานและส่งเสริมการมีสุขภาพอนามัยที่ดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-26)

25.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่แผนกำหนด และจัดเตรียมการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อหารือซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-01-30)

23.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนในการปรับแก้ข้อมูลและแนวทางการดำเนินการของ การทบทวน การวิเคราะห์ความเสี่ยงงานใหม่ ที่มีความเสี่ยงสูง 2 งาน รวมถึงงานที่พัฒนาต่อยอดที่ได้จัดการความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา จำนวน 2 งาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับส่วนราชการที่รับผิดชอบนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามแผน ตามเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-27)

20.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงานของส่วนราชการที่มีคะแนประเมินอยู่ในรดับสูง 2 งาน 2. พิจารณาคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงในการทำงาน สำหรับงานต่อยอดพัฒนา 2 งาน 3.เวียนแจ้งข้อปฏิบัติฯ กลาง (การใช้รถยนต์) ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน พร้อมรายงานข้อปฏิบัติ ครั้งที่ 1 แบบ R1(63) 4.จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ (แบบ OCC2 (63) 5. ส่งหลักฐานให้สำนักอนามัย ช่วงที่ 2 ภายในเดือนธันวาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-29)

15.00

2019-11-29 : ได้จัดส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด 4.2 ของหน่วยงานสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,017,842,520 บาท - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 59,478,567.84 บาท - หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 12,133,252.74 บาท - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 35,784,887.00 บาท - หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 52,173,324.54 บาท - หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,224,506,621 บาท เบิกจ่าย - - หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย - เบิกจ่ายทั้งสิ้น 159,570,032.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.99

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-10-31)

0.00

อยู่ระหว่างประสานในรายละเอียดกับสำนักอนามัย ถึงแนวทางการดำเนินการเพื่อให้เป็นตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ตัวชี้วัดกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

2019-10-30 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4057

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4057

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0796

ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (สก.สนน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **