รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.) (ผลลัพธ์) : 1100-0799

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
0.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--ยังไม่ได้รับงบประมาณปี 2563 ในการดำเนินการโครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนประสบปัญหาการกัดเซาะอย่างรุนแรง ต่อมาได้มีการก่อสร้างแนวคันไม้ไผ่ ทำให้ลดการกัดเซาะไปได้พอสมควร ปัจจุบันแนวป้องกันชั่วคราวอยู่ในสภาพชำรุดไม่สามารถป้องกันการกดัเซาะได้ เมื่อมีการก่อสร้างแนวป้องกันถาวรจะทำให้ลดการกัดเซาะชายฝั่งได้ ทำให้เกิดตะกอนดินเลนชายฝั่งทะเลเพิ่มขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ร้อยละ ๑๐๐ ของความสำเร็จของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)