ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจ และเฝ้าระวังชายฝั่ง (สพน.) (ก.วิชาการฯ) : 11000000-3946

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นายวิษณุ เจริญ (0816148192)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พื้นที่ชายฝั่งทะเลของกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะของน้ำทะเลเป็นพื้นที่ส่วนใต้สุดของกรุงเทพมหานคร อยู่ในพื้นที่หมูที่ 9 และหมู่ที่ 10 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน ระยะทางชายฝั่งบางขุนเทียนยาวประมาณ 4.7 กม. ชายฝั่งถูกกัดเซาะไปแล้วประมาณ 900-1,200 เมตร จากชายฝั่งทะเลเดิมป่าชายเลนที่เหลือมีความหนาแนวป่าไม้ประมาณ 50-100 เมตร หากไม่ดำเนินการป้องกันชายฝั่งจะถูกกัดเซาะประมาณ 7 เมตรต่อปี (แต่ละบริเวณไม่เท่ากัน) ความลาดชันชายฝั่งประมาณ 1:500 ผลจากการคาดการณ์ด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์ (Math Model) คาดว่าภายในอีก 10 ปี จะสูญเสียชายฝั่งประมาณ 50 เมตร หากไม่มีการป้องกันแก้ไขที่เหมาะและยั่งยืน สำนักการระบายน้ำจึงได้มีการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการดำเนินการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ทันที เนื่องจากอยู่ในประเภทและขนาดของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 31 สิงหาคม 2552 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างที่ปรึกษา ทำการศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาอนุมัติก่อน จึงจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ สำนักการระบายน้ำ จึงได้จ้างบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามสัญญาเลขที่ สนน. 176/2556 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 เริ่มต้นสัญญาวันที่ 1 ตุลาคม 2556 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 20 กันยายน 2558 วงเงินค่าจ้าง25,989,787.60 บาท ดำเนินการศึกษา ทบทวนความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจออกแบบ รายละเอียดและประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปแบบเป็นคันหินไม่มีขาประกอบด้วย คันหินยาว 200 เมตร มีช่องเปิดระหว่างคันหิน 50 เมตร รวม 19 ตัว มีคันหินรูปตัวแอล จำนวน 2 ตัว ปิดหัวท้ายหลักเขตที่ 28 และหลักเขตที่ 29 ความยาวด้านหน้า 85 และ 100 เมตร ความยาวด้านข้าง 120 และ 70 เมตร ตามลำดับ คันหินปิดช่องเปิดยาว 50 เมตร รวม 20 ตัว ช่องว่างระหว่างคันหินกว้าง 20 เมตร ระดับสันคันหินที่ +2.50 ม.รทก. ความสูงคันหิน 3.30-3.80 เมตร

11140000/11140000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครและศูนย์สำรวจ และเฝ้าระวังชายฝั่ง

เป้าหมายของโครงการ

1.ก่อสร้างคันหินวางบนฐานรากเสาเข็มยาว 20 ม. 1.1 คันหินยาวตัวละ 200 ม. จำนวน 19 ตัว 1.2 คันหินรูปตัวแอลยาว 205 ม. 1 ตัว 1.3 คันหินรูปตัวแอลยาว 170 ม. 1 ตัว 1.4 คันหินปิดช่องเปิดยาวตัวละ 50 ม. จำนวน 20 ตัว 2.ก่อสร้างศูนย์สำรวจและเฝ้าระวังชายฝั่งชายฝั่งทะเล จุดชมวิว และท่าเรือ 1 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-25)

10.00

25/9/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-25)

10.00

25/8/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-07-24)

10.00

24/7/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-26)

10.00

26/6/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-05-26)

10.00

26/5/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-28)

10.00

28/4/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-03-27)

10.00

27/3/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-02-26)

10.00

26/2/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-30)

10.00

30/1/2563 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-27)

10.00

27/12/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดหาผู้รับจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้าง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3946

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3946

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละของการก่อสร้างแนวคันหิน (Groins) ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง (สพน.) (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 1

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **