รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.) : 1100-0812

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.38
100
100 / 100
2
7.85
100
100 / 100
3
7.46
100
100 / 100
4
5.83
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 63(ต.ค.-พ.ย.62) เท่ากับ 45,305,526 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 3,796,910 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,258 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.38

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณน้ำเข้าระบบปีงบ 63(ต.ค.62 - ก.พ.63) เท่ากับ 120,332,157 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 9,414,578 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,370 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.85

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณน้ำเข้าปีงบ 63(ต.ค.62-พ.ค.ุ63) เท่ากับ 200,990,505 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 15,003,928 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,768 ลบ.ม./วัน คิดร้อยละ7.46

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ปริมาณน้ำเข้าปีงบ 63(ต.ค.62-ส.ค.ุ63) เท่ากับ 280,976,593 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 20,247,952 ลบ.ม. เฉลี่ย 60,262 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.21

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ที่เปิดดำเนินการ จำนวน ๘ แห่ง และมีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ เช่น นำไปล้างท่อ ล้างถนน รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดและนำกลับมาใช้ประโยชน์ คูณ 100 หารด้วย ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วทั้งหมดของโรงควบคุมคุณภาพน้ำขนาดใหญ่ ๘ แห่ง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)