ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์ (สจน.) : 11000000-3981

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

หัวหน้ากลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน 2324

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายที่จะนำน้ำที่ผ่านการบำบัดจากโรงควบคุมคุณภาพน้ำของกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดดำเนินการแล้วนำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปัจจุบันกรุงเทพมหานคร มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่เปิดดำเนินการ 8 แห่ง ซึ่งได้รับการออกแบบให้มีขีดความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้ 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ปัจจุบันมีน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบและได้รับการบำบัด ตามมาตรฐานน้ำทิ้งประมาณกว่า 700,000 - 800,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในจำนวนนี้มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ ประมาณร้อยละ 6 ของน้ำที่ผ่านการบำบัด โดยใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น รดน้ำต้นไม้ ล้างถนน ล้างโรงงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ในอดีตที่ผ่านมากรุงเทพมหานครยังมีข้อจำกัดที่จะผลักดันแนวทางดังกล่าวทั้งทางด้านทัศนคติมาตรการการจัดการเทคโนโลยีและกฎหมายเป็นต้น

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อศึกษาแนวทางการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดของกรุงเทพมหานคร โดยเสนอกลไกต่าง ๆ ที่เอื้ออำนวยต่อการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งทางด้านการจัดการ ด้านกฎหมาย และการยอมรับของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ได้แนวทางการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : การแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 26,952,482 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,571,936 ลบ.ม. หรือ 50,708 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 5.83 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 280,976,593 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 20,247,952 ลบ.ม. เฉลี่ย 60,262 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-09-15)

96.00

15/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ส.ค. 63 เท่ากับ 26,952,482 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,571,936 ลบ.ม. หรือ 50,708 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 5.83 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 280,976,593 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 20,247,952 ลบ.ม. เฉลี่ย 60,262 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.21

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-08-31)

88.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ก.ค. 63 เท่ากับ 27,427,023 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,889,610 ลบ.ม. หรือ 60,955 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 6.89 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 254,024,111 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 18,676,016 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,233 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน มิ.ย 63 เท่ากับ 25,752,526 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,782,572 ลบ.ม. หรือ 59,419 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 6.93 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 226,716,031 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 16,786,500 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,265 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.00 (2020-06-29)

72.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน พ.ค. 63 เท่ากับ 26,145,611 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,811,889 ลบ.ม. หรือ 58,448 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 6.93 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 200,990,505 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 15,003,928 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,768 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.46

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-28)

64.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน เม.ย. 63 เท่ากับ 26,941,109 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,852,559 ลบ.ม. หรือ 61,752 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 6.88 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 174,844,893 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 13,192,039 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,934 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.54

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-29)

56.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน มี.ค. 63 เท่ากับ 27,571,628 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,924,902 ลบ.ม. หรือ 62,094 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 6.98 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 147,903,785 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 11,339,480 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,094 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.67

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ก.พ. 63 เท่ากับ 25,125,326 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,771,042 ลบ.ม. หรือ 63,252 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.05 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 120,332,157 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 9,414,578 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,370 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.85

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-20)

40.00

20/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ม.ค.63 เท่ากับ 26,441,689 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,959,386 ลบ.ม. หรือ 63,206 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 7.41 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 95,206,831 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 7,643,536 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,150 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.06

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-31)

32.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ธ.ค.62 เท่ากับ 23,459,616 ลบ.ม.ปริมาณน้ำรียูส 1,887,240 ลบ.ม. หรือ 60,879 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.04 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 68,765,142 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 5,684,150 ลบ.ม. เฉลี่ย 61,789 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.27

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-19)

24.00

19/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน พ.ย.62 เท่ากับ 22,083,509 ลบ.ม.ปริมาณน้รียูส 1,891,695 ลบ.ม. หรือ 63,057 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.57 รวมน้ำเข้าปีงบ 63 เท่ากับ 45,305,526 ลบม. ปริมาณน้ำรียูสรวม 3,796,910 ลบ.ม. เฉลี่ย 62,258 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.38

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ ปริมาณน้ำเข้าระบบเดือน ต.ต.62 เท่ากับ 23,222,017 ลบ.ม.ปริมาณน้รียูส 1,905,215 ลบ.ม. หรือ 61,459 ลบ.ม./วัน คิดเป็นร้อยละ 8.20

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-23)

8.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการแจกจ่ายน้ำรียูสให้กับหน่วยงานต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลคุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัด ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิคส์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ให้บริการน้ำที่ผ่านการบำบัด
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:๓. รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-3981

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-3981

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละของปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.4

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 8.38

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.38

100 / 100
2
7.85

100 / 100
3
7.46

100 / 100
4
5.83

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **