รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.) : 1100-0814

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ สยป. ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 แล้วตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ "ระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1" ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านระบบน้ำท่วม 5 ตัวชี้วัด (22 ฐานข้อมูล) และตัวชี้วัดด้านระบบนำเสีย 9 ตัวชี้วัด (13 ฐานข้อมูล)เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63 - ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กันยายน 2563 ด้านน้ำท่วม (5 ตัวชี้วัด 22 ฐานข้อมูล) update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. สถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก (กรณีฝนตก 80-100 มม./ชม.) 2. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน. 3. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำของสถานีตรวจวัดระดับน้ำ 4. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำขึ้นสูงสุด และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา 5. ตารางแสดงข้อมูลอัตราการไหลของน้ำของสถานีตรวจวัดอัตราการไหล ด้านน้ำเสีย (9 ตัวชี้วัด 13 ฐานข้อมูล) update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. ตารางคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563 2. ตารางข้อมูลปริมาณน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเสีย 3. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งสะสมข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด