ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล (สก.สนน.) : 11000000-4102

สํานักการระบายน้ำ

15.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15.00

สุกัญญา ศรีมาจันทร์, 2216

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งสะสมข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ

11010000/11010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สำหรับจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดทำ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานสามารถพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล (Data base) ได้ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๑.๑ คัดกรองและลดปัจจัยเสี่ยงเชิงพฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-31)

15.00

31/1/2563 : สำนักการระบายน้ำรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการฯที่สำนักงานเขตจัดส่ง และสำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

26/12/2562 : สำรวจข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-30)

3.00

30/11/2562 :อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4102

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4102

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0814

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **