ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ (กสน.) : 11000000-4102

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณอาสา สุขขัง โทร. 081 820 4552

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง แหล่งสะสมข้อมูลซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ที่มีความสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกัน ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ

11080000/11080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาฐานข้อมูล สำหรับจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมืองจากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพัฒนาและจัดทำ ฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง ของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานสามารถพัฒนาและจัดการฐานข้อมูล (Data base) ได้ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : เพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน (สิงหาคม) จำนวน 8 ฐานข้อมูล และเพิ่มแผนที่แสดงตำแหน่งคลอง คู ลำราง ของกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-26)

90.00

26/8/2563 : เพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน (กรกฏาคม) จำนวน 8 ฐานข้อมูล/ เพิ่มแผนที่จำนวน 3 รายการดังนี้ 1. แผนที่แสดงตำแหน่งของพื้นที่รองรับน้ำ เก็บกักน้ำ (แก้มลิง) และบ่อหน่วงน้ำใต้ดิน (Water bank) 2. แผนที่แสดงตำแหน่งของอุโมงค์ระบายน้ำ 3. แผนที่แสดงตำแหน่งจุดเสี่ยงน้ำท่วมขัง ปี 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : เพิ่มข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน (มิถุนายน) จำนวน 8 ฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-24)

70.00

24/6/2563 : ด้านน้ำท่วม (5 ตัวชี้วัด 21 ฐานข้อมูล) ได้ update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 5 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. สถิติการระบายน้ำท่วมขังในถนนสายหลัก (กรณีฝนตก 80-100 มม./ชม.) 2. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำท่วมถนน. 3. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำของสถานีตรวจวัดระดับน้ำ 4. ตารางแสดงข้อมูลระดับน้ำขึ้นสูงสุด และปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา 5. ตารางแสดงข้อมูลอัตราการไหลของน้ำของสถานีตรวจวัดอัตราการไหล ด้านน้ำเสีย (9 ตัวชี้วัด 13 ฐานข้อมูล) ได้ update ฐานข้อมูลที่เป็นข้อมูลรายเดือน จำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 1. ตารางคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2563 2. ตารางข้อมูลปริมาณน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำเสีย 3. ปริมาณน้ำที่ผ่านการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : สำนักการระบายน้ำดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล โดยออกแบบโครงสร้างและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ "ระบบบันทึกข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 4.1" ของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล จำนวนทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยตัวชี้วัดด้านระบบน้ำท่วม 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดด้านระบบนำเสีย 9 ตัวชี้วัด เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุด ที่ กท1003/1779 ลว.29 พ.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-27)

45.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างออกแบบกำหนดโครงสร้างตารางฐานข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อส่ง สยป.ตามเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนที่ 4 หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล ดังนี้ 1. สนน. ได้มีการประชุมหารือกับ สยป.เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องมณีรัตน์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เรื่องแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานฯ ตามตัวชี้วัด 4.1 ในส่วนของปฏิทินการดำเนินงาน รูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ การออกแบบโครงสร้างตารางฐานข้อมูลของ สนน. เพื่อส่งให้ สยป. นำเข้าในระบบ District Catalogs ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไป 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อนำมาออกแบบโครงสร้างตารางฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-28)

20.00

28/2/2563 : ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 ส่งแบบ สยป.4.1(1) แบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของหน่วยงาน และแบบ สยป.4.1(3) แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน ให้ สยป. ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 แล้วตามหนังสือสำนักการระบายน้ำ ด่วนที่สุดที่ กท 1003/668 ลว. 25 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-01-31)

10.00

2020-1-31 : สำนักการระบายน้ำรวบรวมรายชื่อสถานประกอบการฯที่สำนักงานเขตจัดส่ง และสำนักงานเขตสำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ตามแบบสำรวจแหล่งกำเนิดน้ำเสีย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-26)

5.00

26/12/2562 : สำรวจข้อมูลตัวชี้วัดเพื่อจัดทำฐานข้อมูลตัวชี้วัดระดับเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.00 (2019-11-30)

3.00

30/11/2562 :อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 1.00 (2019-10-31)

1.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างรอการพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4102

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4102

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0814

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล (กสน.)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
6.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **