รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (สจน.) : 1100-0815

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ : 2.7200

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินร้อยละ : 3.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
3.92
100.0000
100 / 100
3
3.92
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม รอข้อมูลน้ำประปาปีปัจจุบัน (2562) จากการประปานครหลวง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ปริมาณน้ำเสียปี 2562 เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ 3.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณน้ำเสียปี 2562 เท่ากับ 2,600,092 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียปี 2561 เท่ากับ 2,501,968 ลบ.ม./วัน ปริมาณน้ำเสียที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีฐาน ร้อยละ 3.92

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ปริมาณน้ำประปาที่การประปานครหลวงจำหน่ายในเขต กทม. ปีปัจจุบันมีอัตราเพิ่มขึ้นไม่เกิน ร้อยละ 2.72 เทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปีฐานที่ใช้เทียบ คือ ปี พ.ศ. 2555 จำนวน 2,419,981 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2,485,771 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีการใช้น้ำเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 2.72

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีปัจจุบัน ลบด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม.ปีที่ผ่านมา คูณ 100 หารด้วยปริมาณน้ำเสีย/การใช้น้ำประปาในเขต กทม. ปีที่ผ่านมา

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด