ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสร้างความรุ้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย (สจน) : 11000000-4016

สํานักการระบายน้ำ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเกษม เทพหนู หัวหน้ากลุ่มงานระบบข้อมูลฯ 2321

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการศึกษาและเศรษฐกิจ มีประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคอพยพย้ายถิ่นเพื่อประกอบอาชีพทั้งถาวรและชั่วคราว บ้านเมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดปัญหามลพิษต่างๆ ตามมามากมาย ทั้งปัญหามลพิษทางอากาศ เสียง ขยะ และน้ำเสีย การจัดการคุณภาพน้ำเป็นภารกิจที่สำคัญอีกภารกิจของสำนักการระบายน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อการดูแลรักษา ฟื้นฟูแหล่งน้ำและคูคลองในเขตกรุงเทพมหานคร แก้ไขปัญหามลภาวะทางน้ำ ในแหล่งน้ำ จัดการน้ำเสียโดยจัดให้มีการรวบรวมน้ำเสียนำเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย บำบัดให้ได้น้ำทิ้งที่ได้มาตรฐาน ป้องกันไม่ให้มีน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดน้ำเสียต่าง ๆ ปล่อยทิ้งลงคูคลองโดยตรง ถึงปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวมและเปิดบริการแล้ว จำนวน 8 แห่ง มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียได้รวม 1,112,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นประมารร้อยละ 45 ของปริมาณน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีการใช้น้ำประปาประมาณวันละ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น หากประชาชนร่วมใจกันลดปริมาณการใช้น้ำประปาลง จะช่วยให้มีปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นน้อยลง ระบบบำบัดสามารถขยายพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียได้มากขึ้น ช่วยให้กรุงเทพมหานครประหยัดงบประมาณสำหรับการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียใหม่อีกทางหนึ่ง สำนักการระบายน้ำ จึงมีโครงการที่จะปลูกฝังให้ประชาชนมีความตระหนักให้มีการใช้น้ำอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยจะดำเนินโครงการให้ความรู้ความเข้าใจในการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย โดยจะเริ่มโครงการที่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีศักยภาพในการเรียนรู้และสามารถเป็นแบบอย่างหรือถ่ายทอดให้กับรุ่นน้องหรือคนในครอบครัวได้

11130000/11130000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและมีส่วนร่วมในการลดปริมาณน้ำเสีย ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างประหยัด

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวการการบำบัดน้ำเสียและการใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/09/2563 : ดำเนินการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรียนสังกัดกทม.แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-31)

85.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ให้ความรู้แก่นักเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-31)

75.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานโรงเรียนเพื่อเข้าให้ความรู้นักเรียนในเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-06-24)

68.00

24/06/2563 : เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กำหนดการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-05-26)

64.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กำหนดการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.00 (2020-04-27)

56.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (กำหนดการถูกเลื่อนออกไปเนื่องจากโรงเรียนหยุดยาวเพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19).

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.00 (2020-03-27)

48.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-28)

40.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-01-28)

32.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานโรงเรียนเพื่อกำหนดรายละเอียดการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.00 (2019-12-23)

24.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการประสานงานกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-29)

16.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานงานโรงเรียน 3 แห่ง เพื่อเข้าไปบรรยายให้ความรู้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-24)

8.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายละเอียดโครงการแผนดำเนินการและกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำป้ายนิทรรศการ แผ่นพับ และวัสดุอุปกรณ์สำหรับดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลและรายงานผล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 11000000-4016

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 11000000-4016

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1100-0815

ตัวชี้วัด : ปริมาณน้ำเสียเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลงเทียบกับปีฐาน (สจน.)

ค่าเป้าหมาย ไม่เกินร้อยละ : 2.7200

ผลงานที่ทำได้ ไม่เกินร้อยละ : 3.9200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เกินร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
3.92

100 / 100
3
3.92

100 / 100
4
3.92

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **