รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่ : 1400-0828

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 40.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมสถิติการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ 2562 -แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 2.จัดทำหนังสือแจ้งให้สำนักงานเขตจัดส่งรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ยกเลิกโครงการเนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้จัดเก็บภาษีดีเด่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในพิธีมอบโล่ที่กรุงเทพมหานครจัดขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ หาร จำนวนผู้ที่ได้รับโล่ประกาศทั้งหมด คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด