ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น : 14000000-2657

สํานักการคลัง : (2563)

40

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40

กองรายได้ 1621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศมีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ให้บริการสาธารณะต่างๆ ให้กับประชาชน ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ในขณะที่รายได้จากภาษีอากรที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองเพื่อนำมาใช้ในการบริหารและพัฒนากรุงเทพมหานครนั้น ส่วนใหญ่มาจากภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ตามลำดับ แต่เนื่องจากในปัจจุบันสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับภาคธุรกิจและประชาชนบางส่วนไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการเสียภาษี ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดยกรุงเทพมหานครต้องเร่งรัดจัดเก็บรายได้ให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชนในทุกด้าน ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ให้ทุกสำนักงานเขตเร่งรัด ติดตาม จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ให้ถูกต้อง และครบถ้วน ส่งผลให้สามารถจัดเก็บภาษีได้เกินประมาณการที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีต่อประชาชนในการชำระภาษีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ภายใต้กฎหมายที่กำหนด และเพื่อเป็นการยกย่องชมเชยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และสำนักงานเขตที่ได้ทุ่มเทและดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร จึงเห็นสมควรจัดให้มีโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อยกย่องชมเชยผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป 2. เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีและภาษีที่ได้ติดตามเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และสำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีเกินเป้าหมายที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

1. มอบโล่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เฉพาะโรงเรือนรายใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนเงินสูงสุด 3 อันดับ 2.มอบโล่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เฉพาะโรงเรือนรายใหม่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนรายสูงสุด 3 อันดับ 3.มอบโล่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนเงินสูงสุด 3 อันดับ 4. มอบโล่ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่จัดเก็บภาษีป้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จำนวนเงินสูงสุด 3 อันดับ 5.มอบโล่ให้แก่สำนักงานเขตที่มีผลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายรวมกัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้เกินเป้าหมายการจัดเก็บและจำนวนเงินสูงสุด จำนวน 3 อันดับ 6.มอบโล่ให้แก่ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินสูงสุด 10 อันดับ 7.มอบโล่ให้แก่ผู้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงินสูงสุด 10 อันดับ 8. มอบโล่ให้แก่ผู้ชำระภาษีป้าย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจำนวนเงิน สูงสุด 10 อันดับ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-18)

40.00

18/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดพิธีมอบโล่ฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวจากหัวหน้าหัวหน่วยงาน (สำนักการคลัง) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563

** ปัญหาของโครงการ :การจัดพิธีมอบโล่ฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค

** อุปสรรคของโครงการ :ขอยกเลิกโครงการ เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ซึ่งการจัดพิธีมอบโล่ฯ ตามโครงการดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก อาจเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ได้ขออนุมัติยกเลิกโครงการดังกล่าวจากหัวหน้าหัวหน่วยงาน (สำนักการคลัง) เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1302/913 ลงวันที่ 20 เม.ย. 2563 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักการคลัง ได้ลงนามอนุมัติเมื่อวันที่ 22 เม.ย. 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-20)

40.00

20/4/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : ขอชะลอโครงการ เนื่องจาก...ตามระยะเวลาดำเนินการของโครงการเดิมกำหนดไว้ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม 2563 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (CoronaVirus Disease 2019 : COVID – 19) อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด การจัดโครงการฯ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากอาจเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ซึ่งผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้สั่งการให้เลื่อนการจัดโครงการฯ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากออกไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะดีขึ้น (แต่ยังคงดำเนินการในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูลและรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่ เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลโครงการฯ กรณีสามารถดำเนินการโครงการฯต่อไปได้)

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 2. จัดทำรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 3. ส่งหนังสือให้สำนักงานเขตแจ้งรายชื่อผู้สมควรได้รับโล่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำระเบียบวาระการประชุมและจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น ครั้งที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-16)

15.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.การรวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2.ศึกษาข้อมูลการจัดทำโครงการ 3.พิจารณาสถานที่จัดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับโล่ตามโครงการเสริมสร้างผู้ชำระภาษีดีเด่นและผู้ดำเนินการจัดเก็บภาษีดีเด่น

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

** ปัญหาของโครงการ :/-/-/-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :/-/-/-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมสถิติข้อมูลการจัดเก็บภาษีปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักงานเขตให้พิจารณาส่งรายชื่อผู้ชำระภาษี เจ้าหน้าที่จัดเก็บที่สมควรได้รับโล่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:พิจารณากำหนดรูปแบบ และรายละเอียดโล่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:พิจารณาคัดเลือกผู้เสียภาษีผู้สมควรได้รับโล่ เจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีที่สมควรได้รับโล่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อจัดทำโล่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดหาสถานที่ และประสานงานเพื่อเรียนเชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธี
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ประสานงานเพื่อเรียนเชิญให้ผู้เสียภาษี ผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตเข้าร่วมพิธีมอบโล่ตามวัน เวลา ที่กำหนด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:ดำเนินการในพิธีมอบโล่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2657

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2657

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0828

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ได้รับโล่เข้าร่วมพิธีมอบโล่

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **