รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ : 1400-0829

ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ น้อยกว่าร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีทรัพย์สินที่ดินกำลังรวบรวมและรายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1307/2727 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประสานทุกหน่วยงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ยังใช้ประโยชน์ จำนวน 24 แปลงและให้รายงานผลการดำเนินการตามแบบฟอร์มให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างรายงานให้ผู้บริหารทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทรัพย์สิน หมายถึงที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานครที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มูลค่าทรัพย์สินประเภท (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หาร มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ทั้งหมดของกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด