ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ : 14000000-2681

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารทรัพย์สิน ศึกษา วิเคราะห์ การบริหารทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัจจุบันข้อมูลทรัพย์สินยังกระจัดกระจายและ ยังไม่มีการรวบรวมอย่างเป็นระบบ ทำให้กรุงเทพมหานครไม่สามารถนำทรัพย์สินประเภทที่ดินฯ มาก่อให้เกิดประโยชน์หรือก่อให้เกิดรายได้ ในการนี้ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ จึงเล็งเห็นประโยชน์และความสำคัญของการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินฯ จึงจัดทำกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ขึ้นมา เป็นฐานข้อมูลในการนำไปปฏิบัติตามแผนการบริหารทรัพย์สินฯ มีหลักในการบริหารจัดการ และสร้างมูลค่าทรัพย์สินให้แก่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานครบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในมิติข้างต้นและให้มีระบบบริหารจัดการที่ดีมีฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินฯ เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครสามารถนำไปพัฒนาหรือสร้างรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานครต่อไป

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ 2. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำที่ดินว่างเปล่าหรือมิได้ใช้ประโยชน์ นำไปพัฒนาหรือสร้างรายได้ให้แก่กรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ฐานข้อมูลที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพฯ กรุงเทพมหานครมีการจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นระบบในรูปแบบดิจิตอล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 :

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-04)

100.00

04/08/2563 : รายงานสรุปผลการสำรวจที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-01)

80.00

01/07/2563 : อยู่ระหว่างรายงานให้ผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/05/2563 :อยู่ระหว่างรายงานผู้บริหารทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-29)

50.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานที่รายงานข้อมูลทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 64 หน่วยงาน และคงเหลือหน่วยงานที่ยังไม่ได้รายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว 5 หน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-23)

15.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1307/2727 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประสานทุกหน่วยงานสำรวจตรวจสอบข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร ให้ดำเนินการปลูกต้นไม้ในที่ดินที่ยังไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 24 แปลง และให้รายงานผล-ดำเนินการตามแบบฟอร์ม ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/2727 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ประสานทุกหน่วยงานสำรวจตรวจสอบข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีทรัพยืสินที่ดินกำลังรวบรวมและรายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...หน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่มีทรัพย์สินที่ดินกำลังรวบรวมและรายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินอยู่ระหว่างดำเนินการรายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รายงานจำนวนแปลงที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบราคาได้ตามบัญชีทะเบียนคุมทรัพย์สิน
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:คำนวณมูลค่าของทรัพย์สินประเภทที่ดินที่ถูกปล่อยว่างหรือมิได้ใช้ประโยชน์ต่อมูลค่าทรัพย์สินประเภทที่ดินของกรุงเทพมหานคร
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2681

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2681

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0829

ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สิน (ที่ดิน) ที่ถูกปล่อยว่างหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

ค่าเป้าหมาย น้อยกว่าร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ น้อยกว่าร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(น้อยกว่าร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
20.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **