รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร : 1400-0832

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00
100.0000
100 / 100
2
17.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ดำเนินการติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/1034 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงสำนักงานเขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กสิกรรม (นาข้าว) และสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รายงานผลความคืบหน้าการดำเนินโครงการดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 5310/2718 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ดำเนินกิจกรรมตามแผน การบริการทรัพย์สินประเภทที่ดิน และแผนการลงทุน ที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สามารถดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด