ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพย์สินและแผนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2682

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพรชัย วิมลปกรณ์ ( 022266226 )

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากการสำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทะิ์ของกรุงเทพมหานครและอยู่ในทะเบียนคุมทรัพย์สินและบันทึกควบคุมไว้ในระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ของทุกส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานครพบว่ามีจำนวนที่ดินทั้งหมด จำนวน 1,084 แปลง ซึ่งประกอบไปด้วยที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 24 แปลง ที่ดินใช้ประโยชน์แล้ว เช่น เป็นที่ตั้งสำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณะสุข โรงเรียน ฯลฯ จำนวน 1,042 แปลง ที่ดินที่บุกรุก จำนวน 18 แปลง ทำให้กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ได้ในขระนี้

14040000/14040000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถนำที่ดินไปพัฒนาสร้างประโยชน์ให้แก่กรุงเทพมหานคร 2. เพื่อให้ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครได้ใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครนำทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่หรือใช้ประโยชน์ไปพัฒนารวมทั้งทรัพย์สินที่ดินที่มีการบุกรุกมาพัฒนาหรือเข้าไปใช้ประโยชน์ได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : ดำเนินการแล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-04)

80.00

04/08/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ถูกบุกรุกเพื่อเตรียมการเข้าใช้ประโยชน์หรือพัฒนารายได้จากที่ดินที่ถูกบุกรุก โดยมีกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม 3.1 ,3.2 และ 3.3 โดยมีหน่วยงานของกรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักสิงแวดล้อม และสำนักอนามัย ซึ่งสำนักงานอนามัยได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว ส่วนสำนักสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้ดำเนินการ กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุได้ทำหนังสือเร่งรัดให้ดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จและรายงานให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :แผนบริหารทรัพย์สินและพัสดุ มี 3 ด้าน 1. การบริหารทรัพย์ที่ดินที่ไม่มีกการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มพื้นที่ จำนวน 24 แปลง 2. การบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ถูกบุกรุกเพื่อเตรียมการเข้าใช้ประโยชน์หรือพัฒนารายได้จากที่ดินที่ถูกบุกรุก จำนวน 18 แปลง 3. การบริหารทรัพย์สินแปลงที่ดินที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ผลสำเร็จของการ่ดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพย์สินอาจไม่ได้เป็นไปตามแผนหรือระยะเวลาที่วางไว้ เพราะในกิจกรรมการบริหารทรัพย์สินที่ดินที่ถูกบุกรุกเพื่อเตรียมการเข้าใช้ประโยชน์หรือพัฒนารายได้จากที่ดินที่ถูกบุกรุก มีผลตามระยะเวลาทางกฎหมาย

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-01)

80.00

01/07/2563 : อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-27)

80.00

27/05/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการที่บุกรุกที่ดินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-29)

80.00

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตลาดกระบังมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการให้กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุทราบเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.00 (2020-03-23)

17.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/1034 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงสำนักงานเขต-ลาดกระบัง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ โครงการจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์กสิกรรม (นาข้าว) และสำนักงานเขตลาดกระบัง ได้รายงานผล ความคืบหน้าการดำเนินการโครงการดังกล่าวฯ ให้กองทะเบียนทรัพย์สินฯ ทราบ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 5310/2719 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-26)

15.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ได้มีหนังสือ ที่ กท 1307/796 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนฯ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินพัสดุ กำลังติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กำลังติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-11-29)

8.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-01)

5.00

1/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ(กทอ.)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:1.ติดตามแผนการลงทุน/แผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ (กทอ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:2.2 สำรวจความต้องการเข้าใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่ดินที่ไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และหน่วยงานเสนอโครงการลงทุน/เข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:3.1 แจ้งเตือนผู้บุกรุกออกจากที่ดินของกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบที่ดินที่ถูกบุกรุก
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:3.2 แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อสถานีตำรวจที่ที่ดินตั้งอยู่ ให้ดำเนินคดีกับผู้บุกรุกที่ไม่ยอมออกจากที่ดินของ กทม.
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:3.3 ติดตามผลดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการกัับผู้บุกรุก
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:4.1 สำรวจข้อมูลที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ กทม. และจัดทำฐานข้อมูลแปลงที่ดินที่มีศักยภาพ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2682

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2682

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0832

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการลงทุนและแผนการบริหารทรัพย์สินประเภทที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
17.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **