รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด : 1400-0834

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รวบรวมโครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบตามแผนพัฒนารายได้ ปี 2563-2565 เพื่อจัดเตรียมประชุม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนารายได้ ปี 2562-2563 ครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้ กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

มีรายงานการติดตามผลจากการนำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครไปปฏิบัติ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนารายได้

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด