ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการติดตามผลการนำแผนพัฒนารายได้ไปปฏิบัติ : 14000000-2660

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

กองรายได้ 1621

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีภารกิจทั้งในด้านการให้บริการสาธารณะและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ภารกิจต่าง ๆ จะไม่สามารถขับเคลื่อนได้หากไม่มีงบประมาณที่เพียงพอที่จะนำมาใช้จ่ายในการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บได้เองเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้มีการจัดทำแผนพัฒนารายได้ของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดเก็บรายได้และพัฒนาการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ

14020000/14020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเองเป็นไปตามแผนการจัดเก็บรายได้ 2.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีรายได้เพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามแผนพัฒนารายได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-10-20)

100.00

20/10/2563 : รวบรวมเอกสารโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบ

** ปัญหาของโครงการ :-/-/-/-/-/

** อุปสรรคของโครงการ :-/-/-/-/-/

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมเอกสารโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อรายงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทราบต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-24)

90.00

24/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-17)

75.00

17/07/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการขอข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/06/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการขอข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-19)

50.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-20)

45.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-19)

35.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำหนังสือขอข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-20)

30.00

อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการขอข้อมูลความคืบหน้าโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-17)

25.00

17/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครและรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-18)

15.00

18/12/2562 : จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดหารายได้ของกรุงเทพมหานคร วันที่ 19 ธ.ค. 62 เพื่อดำเนินการกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการประชุมกิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการโครงการและกิจกรรมตามแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-21)

5.00

21/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนนำแผนพัฒนารายได้กรุงเทพมหานครที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :-/-

** อุปสรรคของโครงการ :-/-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำเอกสาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2660

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2660

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0834

ตัวชี้วัด : มีรายงานการประเมินผลความสำเร็จตามแผนพัฒนารายได้ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **