รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด : 1400-0835

ค่าเป้าหมาย แผน : 1

ผลงานที่ทำได้ แผน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 50
3
0.00
95
95 / 100
4
1.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ครั้ง (ร้อยละ 65.00)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางทางการเงินการคลัง กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 และพิจารณาร่างแผนฯ ต่อ สำหรับในส่วนที่ 7 ด้านการบัญชีการรายงาน และการตรวจสอบตามเป้าหมายที่ 2 ที่กำหนดให้มีผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง ซึ่งกองอัตรากำลัง สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร ได้จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังแล้ว 2.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้จัดทำร่างแผนฯ และรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว พร้อมได้ส่งแผนฯ และรายงานการประชุมให้คณะกรรมการฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุมในครั้งที่ 3/2563 แล้ว ปรากฎว่า มีหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ 3.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้นำเสนอร่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และร่างแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อประะชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และสำนักงานเศรษฐกิจการคลังโดยกลุ่มงานระเบียบฯ ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอรายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลัง ที่ กท 1305/2219 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 พร้อมแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และแผนการดำเนินการรักษาทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร พร้อมได้เวียนแจ้งให้ หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทราบแล้ว รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1305/2519 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยการเงินคลัง เพื่อใช้เป็นกรอบในการรักษาวินัยการเงินการคลัง 2. เรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหมายถึง เรื่องที่หน่วยงานของกรุงเทพมหานครไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความใน พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพิจารณา และต้องเสนอขอผ่อนผันคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. มีแผนรักษาวินัยการเงินการคลังและรายงานให้ผู้บริหารทราบ 2. จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2562 ลบ จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2563 หาร จำนวนเรื่องที่กรุงเทพมหานครขอผ่อนผันฯ ในปีงบประมาณ 2562 คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)