ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมระดมสมองจัดทำแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลัง (ระยะสั้น) : 14000000-2684

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายเรืองศักดิ์ สายสิงห์ทอง โทร. 1661

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (20 เมษายน 2561) กรุงเทพมหานครเป็นหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ ดังกล่าว ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น กรุงเทพมหานครจึงต้องมีการจัดทำแผนรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดกรอบแนวทางสำหรับการบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ด้านนโยบายการคลัง การหารายได้ การใช้จ่ายเงิน การก่อหนี้ และทรัพย์สิน รวมทั้งใช้ประกอบการวางแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการบริหารหนี้สาธารณะของกรุงเทพมหานครด้วย เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินนโยบายของกรุงเทพมหานครได้อย่างแท้จริง

14090000/14090000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังในระยะสั้น และระยะยาว (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563)

เป้าหมายของโครงการ

มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-18)

100.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ได้นำเสนอร่่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และร่างแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ เพื่อพิจารณา และได้พิจารณาเห็นชอบและมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1305/2219 ลงวันที่ 7 พฤาภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี / ได้นำเสนอร่่างแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร และร่างแผนการดำเนินการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ส่วนที่ 2 ถึงส่วนที่ 7 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ เพื่อพิจารณา และได้พิจารณาเห็นชอบและมติเห็นชอบเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมครั้งที่3/2563 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 และปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดเห็นชอบตามที่สำนักการคลังเสนอ รายละเอียดปรากฎตามหนังสือสำนักการคลังที่ กท 1305/2219 ลงวันที่ 7 พฤาภาคม 2563

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-16)

85.00

16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดตามแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 ซึ่งปรากฎว่ามรหน่วยงานขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โดยอยู่ระหว่างกลุ่มงานระเบียบฯ พิจารณาดำเนินการปรับแก้ไขรายงานการประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-03-20)

82.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 18 ก.พ. 63 ฯ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-17)

75.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... อยู่ระหว่่างมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 และจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 18 ก.พ. 2563 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2563 จากการประชุมเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2563 และพิจารณาร่างแผนฯ ต่อ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-17)

70.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงิน การคลัง ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2562 และจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนฯ ครั้งที่ 5/2562 ในวันที่ 30 มกราคม 2563 เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ ต่อ

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ : - ไมมี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : ประชุม ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 พิจารณาวินัยทางการเงินการคลังของ กทม. ส่วนที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดการประชุมคณะกรรมการกำหนดแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังของ กทม.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ศึกษาข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมฯ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:มีแผนรักษาวินัยการเงินการลังของ กทม.
:30%
เริ่มต้น :2020-08-03 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-03 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนวินัยการเงินการคลังของ กทม.
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2684

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2684

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0835

ตัวชี้วัด : มีแผนรักษาวินัยทางการเงินการคลังระดับของตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย แผน : 1

ผลงานที่ทำได้ แผน : 1

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(แผน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

95 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **