รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน : 1400-0838

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
95.0000
95 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานฐานะเงินสะสมพร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 1304/7693 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือ ที่ กท 1304/1332 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/3020 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนและยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานครต่อผู้บริหาร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนรายงานประจำเดือนที่เสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป หาร 12 คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด